• Imprimeix

Fundacions de caràcter especial

Les caixes d'estalvi funcionen com a fundacions de caràcter especial, arran dels reials decrets llei promulgats pel Govern de l'Estat entre els anys 2010 i 2011, en relació a les reformes del sistema financer.

Si bé ja no es tracta d'entitats financeres, la Generalitat de Catalunya continua vetllant per preservar-ne l'obra social i cultural.

El mes de juliol del 2012, el Parlament de Catalunya va aprovar la modificació de la Llei de caixes catalana perquè s'adaptés a la normativa estatal (Llei 9/2012, del 25 de juliol, de modificació del text refós de la Llei de caixes d'estalvis de Catalunya). Paral·lelament, es va traspassar als patronats de les noves fundacions privades la governança de l'activitat social i del patrimoni. D'aquesta manera es volia, d'una banda, protegir els actius i l'obra social de les antigues caixes i, de l'altra, mantenir-ne l'arrelament al territori català.

Durant el període de transició, la Generalitat va supervisar la constitució de les comissions gestores, que van esdevenir els òrgans de govern d'aquestes entitats. Aquestes comissions van aprovar els estatuts i van nomenar el patronat que havia de regir cadascuna de les fundacions especials.

Actualment, la Generalitat manté el control i la tutela de les set fundacions especials creades arran de la transformació:

• Fundació Catalunya-La Pedrera, fundació especial

• Fundació Iluro, fundació privada especial

• Fundació Especial Antigues Caixes Catalanes de Manlleu, Sabadell i Terrassa

• Fundació Especial Antiga Caixa Sabadell 1859

• Fundació Especial Antiga Caixa Terrassa

• Fundació Especial Antiga Caixa Manlleu

• Fundació Especial Pinnae