L'article 3 de la Llei 15/1984, de 20 de març, del joc, estableix que l'aprovació del catàleg de jocs i apostes correspon al Govern.

Aquesta previsió legal està desenvolupada, actualment, en el Decret 240/2004, de 30 de març, d'aprovació del catàleg de jocs i apostes autoritzats a Catalunya i dels criteris aplicables a la seva planificació, i llurs modificacions.

 D’acord amb aquest decret, la planificació, pel que fa al establiments de joc, es concreta de la manera següent:

 

  • Es limita a 75 el nombre d'autoritzacions de sales de bingo per a tot el territori de Catalunya (article 7.1).

 

  • Es limita a quatre (4) el nombre de casinos de joc autoritzats a tot el territori de Catalunya. Excepcionalment, en el centre recreatiu turístic de Vila-seca i Salou, es poden autoritzar fins a un màxim de sis (6) casinos de joc més, d’acord i amb els termes de la Llei que reguli aquest centre. (article 8.1)

 

  • S’estableix en 126 el nombre d’autoritzacions de salons de joc o tipus B per a tot el territori de Catalunya. (article 14).* Actualment n’hi ha 127, en compliment de la sentència 804/2015, del 18 de desembre, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

 

En tots els casos (sales de bingo, casinos i salons de joc), les autoritzacions les dóna la Direcció General de Tributs i Joc.

Data d'actualització:  22.05.2018