• Decret 383/2006, de 17 d'octubre,

    pel qual s'aprova el procediment d'habilitació d'entitats d'inspecció tècnica i laboratoris d'assaigs previs d'homologació de màquines recreatives i d'atzar i d'altres materials de joc i apostes.

  • Decret 24/2005, de 22 de febrer,

    pel qual es regulen determinades prohibicions d'accés a establiments de joc i el Registre de persones que tenen prohibit l'accés a salons de joc, casinos i sales de bingo.