• Imprimeix

Herències intestades

La Generalitat de Catalunya succeeix les persones amb veïnatge civil català que moren sense hereus testamentaris, parents bé per consanguinitat o col·laterals dintre del quart grau bé per adopció, o cònjuge supervivent.

El procediment perquè la Generalitat de Catalunya sigui declarada hereva intestada d'un causant s'inicia amb un acord d'incoació. Aquest acord s'ha de publicar, entre altres llocs, al Web del Departament, i finalitza amb una Resolució que, si escau, declara la Generalitat de Catalunya com a hereva intestada (article 20 bis de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions públiques).

Com a hereva intestada, té l'obligació legal de destinar el cabal relicte d'aquestes herències a entitats socials o institucions de cultura, sense ànim de lucre, les quals en poden ser beneficiàries. Per dur a terme aquesta important funció social, els béns immobles procedents de les herències descrites s'han d'alienar, principalment mitjançant subhasta pública. En els casos en què la subhasta queda deserta, es poden alienar mitjançant venda directa. Quan el cabal relicte ja s'ha transformat en líquid, la Junta Distribuïdora d'Herències, com a òrgan col·legiat, té competència per distribuir l'import obtingut entre les entitats beneficiàries.