• Imprimeix

Indicadors de seguiment dels programes

La informació sobre objectius, estratègies d’actuació i recursos de la Generalitat de Catalunya es troba recollida i estructurada en les memòries de programa. Aquestes, pretenen contribuir a visualitzar, de forma sintètica, el que s’ha anomenat cadena de valor o teoria del canvi del programa, és a dir, quin és el problema o la necessitat que es vol atendre amb els recursos púbics, quins objectius es fixen, de quina forma es preveu portar-los a terme i com se’n mesurarà l’èxit. Les agrupacions (departamentals i no departamentals) en les quals s’estructura l’acció de Govern de la Generalitat elaboren una memòria per a cada programa pressupostari al qual assignen recursos que conté el relat de l’estratègia de la política pública en l’àmbit d’aquell programa, estructurat en diferents apartats. Entre aquests, en destaquen dos: els objectius del programa i els seus indicadors de seguiment.  El conjunt de les memòries conforma el Llibre de Memòries de programes que es presenta cada any al Parlament acompanyant els pressupostos de la Generalitat de Catalunya.


En aquest apartat del web, i amb l’objectiu de contribuir a millorar la transparència i donar comptes de l’activitat i de la gestió dels recursos públics, es mostren els indicadors de seguiment de les memòries de programa amb el valor previst inicialment, en el moment de l’elaboració del pressupost, i amb valor real que va acabar assolint l’indicador un cop liquidat el pressupost.