• Imprimeix

Revisió de la despesa

Les revisions de despesa són processos d'escrutini a fons de les despeses de polítiques i programes que tenen per objectiu l'obtenció d’estalvis pressupostaris, mitjançant l’anàlisi de l’estratègia, l'eficiència i efectivitat de la despesa. L'objectiu d’alliberar recursos (espais fiscals) permet finançar programes, serveis o projectes que siguin més prioritaris o que responguin a noves necessitats socials. Aquesta obtenció d'espais fiscals és especialment rellevant en un marc d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera en què les despeses no poden créixer per sobre del creixement de l'economia i on cal buscar el màxim valor social dels recursos públics.

Els processos de revisió de despesa són una pràctica recomanada i esperonada per la Comissió Europea, i que alguns països del nostre entorn ja fa temps que porten a terme.  

En la Llei de pressupostos per al 2017, en la disposició addicional segona, es va introduir el mandat per a realitzar processos de revisions de despesa de la Generalitat per al període 2017-2020.

Benvinguda

Presentació dels continguts de la Jornada