• Imprimeix

Compte general de la Generalitat de Catalunya

La Intervenció General és l'òrgan competent pel que fa al retiment de comptes de la Generalitat de Catalunya i de les entitats del sector públic que en depenen.

Aquesta funció la desenvolupa sobre la base del sistema europeu de comptes i d'acord amb tot allò que estableix la normativa sobre transparència, estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 

Anualment, la Intervenció General confecciona el compte general sobre els comptes de l'any anterior. En aquest document ret comptes sobre l'execució i la liquidació dels pressupostos i sobre la situació econòmica, financera i patrimonial del sector públic de la Generalitat. 

Un cop elaborat, es compleix amb l'obligació de presentar-lo davant la Sindicatura de Comptes abans del 31 de juliol de l'any en curs.

El compte general inclou:

  • El compte de l'Administració de la Generalitat, del Servei Català de la Salut i de les entitats autònomes administratives.
  • Els comptes anuals dels consorcis adscrits a la Generalitat de Catalunya.