• Imprimeix

Pla d'actuacions de control de la Intervenció General

Exercici 2018

El 22 de juny passat, el vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda va aprovar el Pla de control per a l’exercici 2018, convalidant d’aquesta manera les resolucions de la Intervenció General per les quals aprovava les actuacions a realitzar durant aquest exercici. El Pla inclou 459 actuacions de control financer, control posterior i control de gestió.

 

L’objectiu general del Pla d'actuacions de control de la Intervenció General per a l'any 2018 és verificar el compliment de la normativa vigent a la Generalitat de Catalunya en matèria comptable, de regularitat i de legalitat. També té per finalitat comprovar el compliment de les mesures acordades pel Govern en matèria de control i gestió pressupostària. Mitjançant l'anàlisi del cost de funcionament, el Pla contribueix a la millora de l'eficàcia, eficiència, economia i oportunitat de la despesa, i també a la millora del rendiment o utilitat del pressupost públic.

 

Com a novetat, el Pla del 2018 incorpora controls de gestió i avaluació de taxes gestionades pels Departaments de la Generalitat, controls posteriors sobre expedients relatius a contractació de personal temporal (iniciats com a pilot durant el tercer trimestre del 2017) i controls d’oficines territorials de l’Agència Tributària de Catalunya.

 

 

 

Exercici 2017

El 27 de febrer passat, el vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda va aprovar el Pla de control per aquest exercici. El Pla inclou 293 actuacions de control financer, control posterior i control de gestió. El pressupost a controlar és d'aproximadament 19.662 milions d'euros.

L’objectiu general del Pla d'actuacions de control de la Intervenció General per a l'any 2017 és verificar el compliment de la normativa vigent a la Generalitat de Catalunya en matèria comptable, de regularitat i de legalitat. També té per finalitat comprovar el compliment de les mesures acordades pel Govern en matèria de control i gestió pressupostària. Mitjançant l'anàlisi del cost de funcionament, el Pla contribueix a la millora de l'eficàcia, eficiència, economia i oportunitat de la despesa, i també a la millora del rendiment o utilitat del pressupost públic.

Com a novetat, el Pla del 2017 incorpora controls de gestió i avaluació als centres en règim d’autonomia econòmica (centres docents), als registres comptables de factures, als procediments en la gestió de la recaptació d’ingressos tributaris i al Pla econòmic i financer d'Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU.