Què és la SEPA i per què s'implanta?

La SEPA, zona única de pagaments en euros, és una iniciativa que permet a particulars, empreses i altres agents econòmics fer pagaments en euros, tant si els fan dins del seu mateix país, com si tenen un abast internacionals. Amb independència del lloc on es trobin, les condicions bàsiques i els drets i les obligacions són els mateixos.

La zona SEPA està integrada pels 28 països membres de la Unió Europea, a més d’Islàndia, Liechtenstein, Mònaco, Noruega i Suïssa.

El projecte SEPA fa possible que les persones usuàries de transferències bancàries, domiciliacions i targetes d'aquests 33 països disposin d'un únic conjunt d'estàndards i normes. La conseqüència que se’n deriva és que tots els pagaments ─nacionals o transfronterers entre els països de la zona SEPA─ s'equiparin en termes de senzillesa, seguretat i eficàcia.

El Reglament (CE) 260/2012 estableix que a partir de l’1 de febrer de 2014 totes les transferències i domiciliacions que es facin a Espanya i a la resta de la zona siguin únicament SEPA, d’acord amb els requisits tècnics i empresarials que estableix aquesta norma.

La SEPA és el pas lògic per completar el procés iniciat el 2002 amb la introducció de bitllets i monedes en euros. Ha de permetre aprofitar plenament tots els avantatges que ofereix la Unió Monetària.

De la mateixa manera que s'utilitza una moneda única, l'euro, a la zona única de pagaments en euros hi ha d’haver un únic conjunt d'instruments per fer operacions de pagament electròniques en euros. Amb la SEPA desapareix la diferència entre pagaments nacionals i internacionals; tots els pagaments passen a ser SEPA.

Com ens afecten aquests canvis?

Trobareu tota la informació ampliada al web del SEPA. En tot cas, les novetats més destacables són les següents:

 • El compte bancari s’identifica mitjançant el codi internacional IBAN (International Bank Account Number).
 • Les entitats bancàries s’identifiquen mitjançant el codi BIC (Bank Identifier Code).
 • Canvia el format i el tipus dels quaderns bancaris:
  • Càrrecs directes SEPA en fitxer electrònic –esquema bàsic (core): sèrie normes i procediments bancaris números 19-14.
  • Càrrecs directes SEPA en fitxer electrònic –esquema B2B: sèrie normes i procediments bancaris números 19-44.
  • Transferències SEPA en fitxer electrònic: sèrie normes i procediments bancaris números 34-14.

A qui afecta l'aplicació d'aquesta normativa?

A l’hora d’implantar-ne l’aplicació, l’impacte més immediat és la necessitat d’identificar el comptes corrents mitjançant el codi IBAN. En conseqüència, a les bases de dades que contenen informació bancària cal disposar del codi IBAN corresponent.
Aquest codi està compost per una sèrie de caràcters, que poden arribar a ser-ne 34: els 2 primers identifiquen el país; els 2 següents són dígits de control; la resta fan referència a la informació del banc, oficina i compte corrent. Cada país decideix el nombre de caràcters de l’IBAN.
En el document annex trobareu un exemple del codi IBAN que s’utilitza a Espanya.
Hi ha un algorisme de càlcul per convertir el codi compte corrent (CCC) a codi IBAN.  Aquest algorisme el podeu trobar en el document annex Mètode per calcular i validar els dígits de control IBAN. L’algorisme no es pot aplicar en el cas de les entitats financeres afectades per algun tipus de modificació (absorció, fusió, baixa, etc.). Per tant, s’ha de parar atenció especial als codis CCC afectats per aquests canvis i definir un procediment que permeti obtenir els nous CCC i/o el codi IBAN.
Una altra afectació important es produeix sobre els fitxers que es lliuren a les entitats financeres. La nova normativa inclou el format XML (norma ISO 20022) com a nou format dels fitxers de transferències i càrrecs.

Quin és el calendari d'aplicació?

 • L'1 de febrer del 2014 entra en vigor el nou format SEPA.
 • L'1 de febrer del 2016 serà obligatori enviar els fitxers en format XML.

Fins a l'1 de febrer de 2016, la norma accepta tant fitxer en format pla com en format XML. Cal tenir compte, però, que els canvis que implica l'aplicació de la normativa SEPA, tant en format pla com en XML, són força substancials respecte del format actual. Per tant, sempre que sigui possible, es recomana passar directament al format XML.

Data d'actualització:  16.10.2013