• Imprimeix

Els tributs a Catalunya

A Catalunya, les competències en l’àmbit tributari es reparteixen entre l’Estat, la Generalitat i les Corporacions Locals pel que fa a les potestats normatives i de gestió en matèria tributària.

La pàgina web Tributs de Catalunya ofereix informació pràctica als contribuents sobre tots els tributs a Catalunya a través d’enllaços a les webs de les diferents administracions que els recapten.

En l’apartat Estructura organitzativa es detallen les funcions en l’àmbit tributari del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda.

Pel que fa a les potestats de la Generalitat de Catalunya en els seus ingressos tributaris consulteu l’apartat de Competències autonòmiques.