• Imprimeix

Consells socials i òrgans de participació

El Consell Català d'Estadística és l'òrgan de caràcter consultiu i d'assessorament de l'Idescat (organisme especialitzat en estadística de la Generalitat). Hi estan representats diferents sectors socials amb l'objectiu de recollir les seves opinions sobre les necessitats d'informació estadística i verificar si s'ajusten a les demandes de la societat. El Consell Català d'Estadística és consultat sobre l'avantprojecte de llei del Pla estadístic de Catalunya i els programes anuals que el desenvolupen, així com sobre temes en general relacionats amb l'estadística, com ara les normes tècniques, els codis o l'interès públic de les estadístiques elaborades per altres entitats no incloses al pla estadístic.

El Consell Consultiu de l'Assegurança Privada és l'òrgan de caràcter consultiu i d'assessorament del Departament en matèria asseguradora. Hi estan representades les mutualitats de previsió social, les entitats asseguradores amb forma de societats anònimes asseguradores i de mútues d'assegurances, el Consell de Col·legis de Mediadors d'Assegurances Titulats de Catalunya, altres organitzacions o associacions professionals de la mediació en assegurances privades, els actuaris i les actuàries d'assegurances, les institucions d'inversió col·lectiva i fons de pensions i els perits i perites d'assegurances i comissaris i comissàries d'avaries. El Consell Consultiu de l'Assegurança Privada formula, en el tràmit d'audiència previst per l'ordenament jurídic, i sens perjudici del dret que assisteix altres ens, al·legacions i propostes en relació amb els projectes de caràcter general i actuacions de foment i promoció que afectin el sector assegurador; du a terme els estudis i els informes encarregats pel seu president o presidenta; formula recomanacions generals o de caràcter particular i impulsar la utilització de la llengua catalana en tot tipus d'activitat del sector assegurador.