• Imprimeix

Funcions

Responsable: Hble. Sr. Pere Aragonès i Garcia
Càrrec: vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda
Adreça
Rambla de Catalunya, 19-21
Població
08007 Barcelona
Telèfon
93 316 20 00
Fax
93 316 21 10
Accessibilitat
Edifici accessible
Contacte
Adreça web
Horari de registre

de dilluns a dijous, de 9 a 17 h.
divendres, de 9 a 15 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre):
de dilluns a divendres, de 9 a 15 h.

Horari de matí (si aquests dies coincideixen en dissabte o festiu, el registre romandrà tancat):
5 de gener: de 9 a 14 h.
23 d'abril: de 9 a 14 h.
24 de desembre: de 9 a 14 h.
31 de desembre: de 9 a 14 h.

La política econòmica.
Les entitats de crèdit.
El mercat de valors.
El deute públic i la tutela financera dels ens locals.
La promoció i la defensa de la competència.
El sector assegurador.
Les finances públiques, els pressupostos i l'eficiència de la despesa.
El control economicofinancer i la comptabilitat.
L'establiment dels criteris procedimentals, direcció i control dels ajuts i subvencions.
La supervisió del sector públic adscrit a la Generalitat de Catalunya i el seguiment de la seva activitat per vetllar per l'adequat compliment de la normativa econòmica i pressupostària.
La gestió de les despeses de personal.
El patrimoni de la Generalitat.
La gestió dels tributs.
El joc i les apostes.
La licitació de les infraestructures de Catalunya.
La direcció de les delegacions territorials del Govern de la Generalitat.
L'atenció ciutadana, la informació i difusió de l'activitat del Govern de la Generalitat, i dels recursos, els serveis i els programes de l'Administració, així com la coordinació i direcció dels sistemes d'informació, gestió i comunicació corporativa de la Generalitat.
El foment i la defensa dels drets humans, polítics i civils.
L'establiment de criteris, direcció i control de la contractació pública.
Qualsevol altra que li atribueixin les lleis i altres disposicions.