• Imprimeix

Creació i funcionament

 • Llei 5/1986 pdf icon [39,22 KB ]

  de 17 d’abril, de creació de l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat (DOGC 676, 23.4.1986). Modificacions indicades en el text.

 • Decret 28/2018 pdf icon [37,23 KB ]

  de 7 de juny, de reestructuració del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda (DOGC núm. 7638, 08.06.2018) (article 1-1.2.C).

 • Decret 108/2012, de 2 d'octubre pdf icon [49,16 KB ]

  , d'organització, estructura i funcionament de l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat. (DOGC núm. 6226, 04.10.2012) Modificat  pel Decret 136/2017,de 29 d'agost (DOGC 7445 31.08.2017), de modificació del Decret 108/2012 de 2 d’octubre, d’organització, estructura i funcionament de l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat

 • Resolució/VEH/689/2018 pdf icon [30,82 KB ]

  de 9 d’abril, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat, d’1 de març de 2018, sobre delegació de competències.

 • Decret 240/2004 pdf icon [50,56 KB ]
  de 30 de març, d’aprovació del catàleg de jocs i apostes autoritzats a Catalunya i dels criteris aplicables a la seva planificació (articles 5 i 13) (DOGC 4101, 01.04.2004) Modificacions indicades en el text.
 • Ordre INT/390/2006 pdf icon [8,09 KB ]
  de 28 de juliol, per la qual s'autoritza l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat per a la fabricació dels cartrons del joc de la plena o bingo. (DOGC 4690 3.08.2006)
 • Acord Govern /122/2013 pdf icon [43,4 KB ]

  ,de 10 de setembre, pel qual es fixen les comissions a percebre per l'entitat col·laboradora per a l'execució de les prestacions relacionades amb l'organització i la continuïtat de les loteries Supertoc i Binjocs.

 • Acord Govern /110/2015 pdf icon [12,63 KB ]

  de 14 de juliol, pel qual es fixen les comissions que ha de percebre l'entitat col·laboradora per a l'execució de les prestacions per al desenvolupament estratègic, tecnològic, comercial i logístic de les loteries tutularitat de la Generalitat.