• Imprimeix

Regulació específica de cadascun dels jocs

 • Decret 89/2017 pdf icon [38,61 KB ]

  d'11 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la loteria Loto Ràpid (DOGC7411, 13.07.2017).Modificat pel Decret 215/2018, de 9 d’octubre, de modificació del Reglament de la loteria Loto Ràpid, aprovat pel Decret 89/2017, d’11 de juliol. (Modificació indicada en el text)

 • Ordre VEH/156/2017 pdf icon [44,11 KB ]

  de 14 de juliol, per la qual s'estableixen especificacions d'operativa relatives a l'homologació dels bitllets de la loteria Loto Ràpid (DOGC 7415, 19.07.2017)

 • Decret 119/2009 pdf icon [34,82 KB ]
  de 28 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la loteria Lotto 6/49 i de les seves variants. (DOGC 5433 de 31/07/09). Modificacions indicades en el text.
 • Ordre IRP/369/2009 pdf icon [23,44 KB ]

  de 29 de juliol, per la qual es determinen les categories de premis i els imports destinats a aquestes, i es regula la creació d'un fons de reserva, de la loteria Lotto 6/49 i de les seves variants. (DOGC 5433 de 31/07/09). Modificada per l'Ordre ECO/112/2012, de 25 d'abril (DOGC 6121 de 04.05.12) pel Decret 320/2016, de 22 de novembre (DOGC 7255 de 25.11.2016) i per l'Ordre VEH-66-2017, de 25 d'abril (DOGC 7359 de 28.04.2017)

 • Resolució VEH/855/2018 pdf icon [29,38 KB ]

  de 24 d'abril, per la qual es determina el nombre de sortejos setmanals i el preu de les apostes de la loteria Lotto 6/49 i de la seva variant Jòquer (Resolució de 24 d'abril, publicada al BOE núm. 107, de 3 de maig).

 • Ordre IRP/202/2010, de 31 de març,
  de determinació de les característiques i les especificacions que afecten l'operativa de la loteria Lotto 6/49 i les seves variants
 • Resolució IRP/1585/2010, de 7 de maig,
  per la qual es determina la data de reinici de la comercialització de la variant de la loteria Lotto 6/49 denominada Combi 3 (DOGC 5634, 25.05.2010)
 • Resolució ECO/2237/2015 pdf icon [35,56 KB ]

  d'1 d'octubre sobre suspensió de la comercialització de la variant de la loteria Lotto 6/49 denominada Combi 3. (DOGC 6975. 14.10.2015)

 • DECRET 313/1988, de 17 d'octubre, pdf icon [24,19 KB ]

  pel qual s'aprova el Reglament de la loteria denominada Trio, organitzada per l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes. (DOGC 1062, 31.10.88). Modificat pel Decret 339/2011, de 17 de maig (DOGC 5882, 19.05.2011), pel Decret 336/2001, de 18 de desembre (DOGC 3541, 27.12.2001) i pel Decret 320/2016, de 22 de novembre (DOGC 7255, 25.112016)

 • Decret 132/2003, de 27 de maig pdf icon [45,84 KB ]

  pel qual s'aprova el Reglament de la loteria denominada Super 10 (DOGC 3895 de 30.5.2003). Modificat parcialment pel Decret 339/2011, de 17 de maig (DOGC 5882 de 19.5.2011) i pel Decret 320/2016, de 22 de novembre (DOGC 7255, 25.11.2016)

 • RESOLUCIÓ JUI/1714/2003, de 29 de maig,
  per la qual es determina el nombre i la periodicitat de sorteigs que s'efectuaran de la loteria denominada Super 10, així com el dia de la setmana en què les apostes realitzades amb abonament per a set sorteigs consecutius percebran el premi fixat amb un increment del 50% del seu valor (DOGC 3899, 5.6.2003).
 • RESOLUCIÓ VEH/2923/2018, pdf icon [36,69 KB ]

  d'11 de desembre, per la qual se suspèn la comercialització de la loteria denominada Super 10.

 • DECRET 315/1992, de 14 de desembre, pdf icon [26,83 KB ]

  d'aprovació del Reglament de la loteria denominada Loto Express, organitzada per l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat. (DOGC 1688, 30.12.1992). Modificat pel Decret 131/1993, de 20 d'abril (DOGC 1744, 12.05.1993), pel Decret85/1996, de 5 de març (dogc 2181, 13.03.1996), pel Decret284/1997, de 31 d'octubre(DOGC 14.11.1997), pel decret 263/2000, de 31 de juliol (DOGC 3200, 08.08.2000), pel Decret 336/2001, de 18 de desembre (DOGC 3541, 27.12.2001), pel Decret 216/2002, d'1 d'agost (DOGC 3695, 08.08.202, pel Decret 339/2011, de 17 de maig (DOGC 5882, 19.05.2011) i pel Decret 320/2016, de 22 de novembre (DOGC 7255, 25.11.2016)

 • Ordre de 7 d'agost de 2000 doc icon [179 KB ]
  per la qual es determinenles categories, els premis corresponents i les opcions d'apostes complementàries de la loteria Loto Express (DOGC 3205, 16.8.2000) Modificacions indicades en el text.
 • RESOLUCIÓ de 4 de setembre de 2000, pdf icon [16,11 KB ]
  per la qual es determina la fracció de temps entre cada sorteig i la franja horària en què es duran a terme els sorteigs de la loteria denominada Loto Express (DOGC 3225, 14.9.2000).
 • Decret 149/2013 pdf icon [31,77 KB ]
  de 9 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament de la loteria passiva, organitzada i gestionada per l'Entitat autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat. (DOGC 6353, 11.04.2013)
 • Ordre ECO/185/2015 pdf icon [46,53 KB ]

   de 28 de maig, per la qual s'estableixen les categories de premis i els imports de la loteria passiva organitzada i gestionada per l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat.

 • Ordre VEH/82/2018 pdf icon [52,36 KB ]

  de 20 de juny, sobre les categories de premis i els seus imports per als sortejos de la Grossa Cap d'Any (DOGC 7649, 25.06.2018)

 • Resolució VEH/1379/2018 pdf icon [39,49 KB ]

  de 20 de juny, per la qual es determinen les característiques del sorteig de la Grossa de Cap d'Any de l'any 2018