• Imprimeix

Drets de les persones interessades

Teniu dret a saber si el Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda està tractant les vostres dades personals o no. 

Com a persones interessades, teniu dret:

  • a accedir a les vostres dades personals;
  • a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o,
  • si escau, a sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les quals es van recollir.  

Podeu sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades d'acord amb les condicions que estableix l'article 18 del Reglament general de protecció de dades. En aquest cas, únicament tractarem les vostres dades:

  • per exercir o defensar reclamacions
  • per protegir els drets d'una altra persona física o jurídica o,
  • per raons d'interès públic important. 

En determinades circumstàncies, podeu oposar-vos, mitjançant una sol·licitud motivada, al tractament de les vostres dades personals. 

Com podeu exercir els drets? 

Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de limitació, mitjançant:

  • en suport paper, una sol·licitud que heu d'adreçar a la unitat responsable del tractament.