• Imprimeix

Materials per preparar el temari del cos tècnic de gestors tributaris

Temari parcial de l’oposició del cos tècnic de gestors tributaris de la Generalitat de Catalunya (CTGT), elaborat pel Centre d’Estudis Financers, SL (adjudicatari del contracte administratiu EC-2016-351, per encàrrec de la Secretaria d’Hisenda, amb l’objecte de facilitar la preparació de les oposicions d’accés al CTGT).

En aquesta pàgina trobareu gran part dels temes de l’annex 1 i 3 del temari. L’annex 2, Comptabilitat, no s’ha desenvolupat.

La propietat intel·lectual d’aquest document correspon al Centre d’Estudis Financers S L, responsable únic de la qualitat tècnica dels continguts.

Consideracions sobre els materials:

 • Es publiquen amb la finalitat única de facilitar la preparació de l’oposició.
 • No tenen la consideració de material oficial ni exclusiu per a la preparació de les oposicions.
 • Es recomana a les persones interessades a preparar l’oposició que complementin aquests continguts amb la consulta de textos legals originals i de manuals actualitzats específics de la matèria.

Consulteu la Resolució ECO/325/2015, de 20 de febrer, per la qual s'aprova el temari de l'oposició del cos tècnic de gestors tributaris de la Generalitat de Catalunya.

Actualitzacions (NOU)

El dia 28 de novembre de 2018 s'han actualitzat i substituït els temes següents:

 • Annex I: temes 1, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 i 27.
 • Annex III: temes 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 i 33.

El dia 5 de desembre de 2018 s'han actualitzat i substituït els temes següents:

 • Annex I: temes 4, 5, 6, 22, 26, 31, 32, 33, 34 i 35.
 • Annex III: temes 27, 33 i 37.

El dia 19 de desembre de 2018 s'han actualitzat i substituït els temes següents:

 • Annex I: temes 5 (l'únic canvi és l'actualització de la denominació 'Departament d'Ensenyament', que passa a denominar-se Departament d'Educació, d’acord amb el Decret 258/2018, de 4 de desembre) i 18 (incorporació de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals).
 • Annex III: temes 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12 i 17.

El dia 7 de gener de 2019 s'han actualitzat i substituït els temes següents:

 • Annex I: tema 18 (s'ha suprimit la referència a la Llei orgànica 15/1999 dins del marc de la legislació estatal de protecció de dades), tema 25 (l'actualització afecta les pàgines 3 i 10), i tema 26 (s'hi han incorporat les modificacions introduïdes pel Reial decret llei 21/2018, de mesures urgents en matèria d'habitatge i lloguer).
 • Annex III: tema 37 (s'hi han introduït les modificacions que recull el Reial decret llei 21/2018, de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer).

Trobareu marcades les modificacions introduïdes dins dels textos corresponents a cadascun dels temes.

Data d'actualització:  05.12.2018