• Imprimeix

L’ATC recaptarà els deutes a favor del Consell Comarcal de la Selva

08/03/2017 14:03
Fotografia de la signatura

El secretari d’Hisenda de la Generalitat, Lluís Salvadó, i el president del Consell Comarcal de la Selva, Salvador Balliu, han signat aquest dimecres un conveni de col·laboració en matèria de recaptació executiva. D’acord amb el document rubricat avui, l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) gestionarà els deutes per tributs locals o per altres drets de naturalesa no tributària i ingressos de dret públic que ciutadans i empreses  tinguin pendents amb el Consell Comarcal, i durà a terme les actuacions d’embargament corresponents. 

Amb la signatura d’aquest acord, l’ATC dóna un pas més per assumir la recaptació executiva de les entitats locals i per esdevenir, així, l’organisme recaptador de l’administració pública de Catalunya. La voluntat del Govern català és col·laborar en la recaptació executiva dels recursos públics de les principals administracions de Catalunya i crear uns lligams i realitzar unes actuacions coordinades que ajudaran a construir, conjuntament amb l’administració local, una gran xarxa recaptadora en el marc de Tributs de Catalunya i ampliar i consolidar els fonaments de la futura hisenda catalana. 

El Consell Comarcal de la Selva actualment exerceix per delegació, a través del Servei de Gestió Tributària, la gestió, liquidació, inspecció i recaptació en període voluntari i executiu dels tributs i altres ingressos de dret públic de 23 municipis de la comarca i algunes entitats urbanístiques, així com també dels seus propis tributs i altres ingressos de dret públic.

 

Treballar de manera coordinada 

Segons el document signat avui, l’ATC i el Consell Comarcal treballaran coordinadament en matèria de recaptació executiva. En aquest sentit, el Consell Comarcal realitzarà funcions com ara tramitar i resoldre les sol·licituds d’ajornament o fraccionament de pagament del deute pendent que facin els contribuents; investigar  els béns i drets dels deutors ubicats o realitzables a la comarca de La Selva que siguin susceptibles d’embargament i, si s’escau, també els situats fora de la comarca, així com els requeriments d’informació a tercers que siguin necessaris; declarar el crèdit incobrable; o executar les sentències judicials que afectin els actes que hagi dictat aquesta mateixa administració, entre altres actuacions. 

Per la seva banda, l’ATC s’encarregarà de tot el procés d’embargament de béns i drets dels deutors del Consell Comarcal en totes les seves fases (dictar, notificar i executar les ordres d’embargament, així com el seu aixecament); o informar al Consell Comarcal dels deutes que hagin estat certificats en un procés concursal o defensar els drets de cobrament d’aquests deutes, entre d’altres. 

A més, els deutors podran presentar i registrar la documentació necessària per pagar els seus deutes, un cop hagin entrat al període executiu de pagament,  a qualsevol de les dues administracions. En el cas concret de l’ATC ho podran fer a qualsevol de les 4 delegacions –Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona- o a les 15 noves oficines que l’Agència obrirà abans de l’1 de setembre.