• Imprimeix

El Parlament aprova els pressupostos de la Generalitat i la Llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic per al 2017

La despesa social s’incrementa en 1.355 milions d’euros respecte als comptes del 2015, després de sumar 185 milions durant el tràmit parlamentari. Gràcies a aquest creixement, la despesa total dedicada a necessitats socials s’eleva fins als 18.016 milions, el 74,8% dels Pressupostos. La Llei d’Acompanyament incorpora com a novetat l’impost sobre els vehicles contaminants, creat durant el tràmit parlamentari.

22/03/2017 19:03
Fotografia d'un moment del Ple d'avui

El Parlament ha donat llum verda a la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2017, amb 64 vots a favor i 62 en contra i 7 abstencions. Durant el mateix Ple, que ha tingut lloc durant els dies 21 i 22 de març de març, els diputats de la cambra catalana també han aprovat amb 65 vots a favor, 60 vots en contra i 7 abstencions, la Llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic; de creació de l’impost sobre el risc mediambiental de la producció, manipulació i transport, custòdia i emissió d’elements radiotòxics; de l’impost sobre begudes ensucrades envasades; de l’impost sobre grans establiments comercials i de l’impost sobre les estades en establiments turístics, i l’impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles de tracció mecànica. 

Pel que fa a la Llei de Pressupostos, la principal novetat sorgida després del debat parlamentari és l’increment de 185 milions d’euros en despesa social incorporats arran de les esmenes plantejades, que es concreten en 140 milions per elevar la plantilla de mestres i en 45 milions per reforçar els programes de renda garantida. D’aquesta manera l’augment final de les polítiques destinades a necessitats socials que afecten directament la ciutadania per al 2017 és de 1.355 milions d’euros, respecte als comptes del 2015, els darrers aprovats. 

Aquesta quantitat és superior als 1.170 milions que apareixien en el projecte de llei que el vicepresident i conseller d’Economia i Hisenda de la Generalitat, Oriol Junqueras, va lliurar al Parlament el passat 29 de novembre. Els Pressupostos acumulen una despesa total en polítiques socials de 18.016 milions. Aquest esforç representa el 74,8% de la despesa total prevista.

 

110 milions en noves figures tributàries per al 2017 

En el capítol dels ingressos, la recaptació prevista dels ingressos propis i cedits creix un 28% i aporta 784,5M més que el pressupost del 2015. Aquest increment s’explica d’una banda per la millora econòmica i, de l’altra, per la creació de noves figures impositives –que suposaran uns ingressos addicionals de 110 milions d’euros aquest 2017- o la reformulació d’altres ja existents. 

S’han creat tres tributs nous: l’Impost sobre les begudes ensucrades envasades, que té com a principal finalitat incentivar un canvi en els hàbits de consum, tal com recomana l’Organització Mundial de la Salut (OMS); l’impost sobre el risc mediambiental de la producció, manipulació i transport, custòdia i emissió d’elements radiotòxics; i l’Impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles de tracció mecànica, que s’ha incorporat a la Llei durant el tràmit parlamentari;  . Seguint les recomanacions de la UE en matèria de fiscalitat verda, i tal i com preveu la Llei del canvi climàtic, que actualment es troba en tramitació parlamentària, el nou tribut gravarà les emissions de CO2 que produeixen els cotxes, les motocicletes i els vehicles destinats al transport de mercaderies de fins a 3,5 tones, i que incideixen en l’increment de les emissions de gasos amb efecte hivernacle. Amb caràcter finalista, la recaptació es destinarà al fons climàtic i al fons de patrimoni natural. Aquest impost entrarà en vigor, gradualment, l’1 de gener del 2018 per als vehicles i l’1 de gener del 2019 per a les motocicletes. 

La Llei d’acompanyament aprovada avui també inclou la modificació d’altres impostos ja existents. En el cas de l’Impost sobre estades en establiments turístics i l’Impost sobre els habitatges buits, les modificacions s’efectuen amb l’objectiu de millorar-ne la gestió. En el primer, a més, s’introdueixen normes d’obligació d’informació com a mesures de lluita contra el frau i l’elusió fiscal. Pel que fa a l’Impost sobre els grans establiments comercials, creat l’any 2000, la modificació té per objectiu fonamental l’actualització del tribut tot emfatitzant el seu caràcter mediambiental, en gravar de forma més concreta l’externalitat negativa (contaminació) que comporta l’afluència massiva de vehicles privats als establiments esmentats subjectes a l’impost.

 

Sostenibilitat financera 

Els comptes del 2017 reflecteixen l’esforç sostingut per reduir el dèficit durant els darrers anys. Això, lligat al repunt dels ingressos ha permès contenir gradualment l’augment del deute de la Generalitat que aquest 2017 es preveu que creixi a un ritme de l’1,6%, molt per sota de l’increment del PIB (2,7%). També cal destacar que per primera vegada en molts exercicis, el pes del deute sobre el PIB disminueix quatre dècimes, passant del 35,8 (2016) al 35,5% (2017). 

Finalment, recordar que els pressupostos s’han elaborat amb un objectiu de dèficit del 0,5%, que era l’inicialment fixat per l’Estat i que després es va apujar una dècima, fins al 0,6%, en el darrer Consell de Política Fiscal i Financera.