• Imprimeix

L’ATC reforça la seva estructura organitzativa per adequar-la al nou model territorial i competencial de la hisenda catalana

Es creen tres òrgans executius centrals, responsables de la gestió tributària, la recaptació i la inspecció, que dependran de la direcció de l’Agència i coordinaran funcionalment la tasca dels serveis territorials. L’Agència operarà sota el principi de competència territorial única, és a dir, les oficines centrals estendran el seu àmbit d’actuació a tota la geografia catalana, independentment d’on s’hagi produït el fet imposable.

16/06/2017 10:06
Fotografia de la façana de l'ATC

L’Agència Tributària de Catalunya ha renovat i reforçat la seva estructura per fer front als reptes del nou model territorial i competencial, d’acord amb l’actual marc legislatiu, de la hisenda catalana. Aquest reforç organitzatiu, juntament amb el desplegament territorial que està duent a terme l’Agència, respon a la voluntat del Govern de dotar l’ATC dels mecanismes que li han de permetre dur a terme les funcions de recaptació executiva de gran abast que està a punt d’assumir i la gestió directa completa dels impostos cedits per l’Estat –l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i l’impost sobre successions i donacions– que actualment liquiden, a part de la pròpia Agència, els registradors de la propietat.

Segons l'Ordre que publica avui el DOGC, l’Agència s’estructura, d’una banda, en els serveis centrals, integrats per les àrees i les oficines centrals; i, de l’altra, en els serveis territorials, que es distribueixen en delegacions territorials i oficines territorials. 

Una de les principals novetats que introdueix el nou organigrama és la creació de tres òrgans executius centrals amb especialització funcional: les oficines centrals de gestió tributària, recaptació i inspecció. Aquestes tres noves unitats, que orgànicament depenen de la Direcció de l’Agència, seran les encarregades d’instruir els expedients administratius i d’orientar i supervisar les tasques tributàries realitzades tant per les tres delegacions com per les quinze noves oficines territorials. En aquest sentit, les noves oficines centrals substitueixen els antics òrgans de gestió tributària, recaptació i inspecció de la Delegació Territorial a Barcelona, que queda suprimida. 

Les oficines centrals actuaran sota el principi de competència territorial única, és a dir que el seu àmbit competencial abasta tota la geografia catalana, independentment del lloc de residència de les persones i de la ubicació física dels seus béns o d’on s’hagi produït l’activitat econòmica. La finalitat d’aquesta fórmula és agilitar i desburocratitzar l’aplicació dels tributs en un context on cada vegada s’utilitzen més els mitjans telemàtics i on creix la mobilitat de béns i persones.

Es potencia l’àmbit de la recaptació en via executiva, que passa de tres serveis a sis

Amb l’objectiu de dotar l’ATC de l’estructura adequada per desenvolupar de manera eficaç i eficient la recaptació en via executiva i esdevenir proveïdor de serveis a les administracions locals, l’Ordre preveu un creixement orgànic en aquest àmbit. Així, els tres serveis que tenia l’antic òrgan de recaptació de la Delegació de Barcelona passaran a ser sis, ara sota la dependència de l’Oficina Central de Recaptació. Concretament, als serveis de Control d’Ingressos, Recaptació Executiva i Ajornaments i Fraccionaments, se’ls sumen els d’Embargaments, Recursos i Relacions amb els Tribunals i Atenció i Informació Recaptatòria. 

El Servei d’Embargaments haurà d’impulsar i coordinar les actuacions específiques per embargar béns i drets, dictar les diligències que resultin de processos massius automatitzats, expedir l’ordre per a la captura, dipòsit i precinte de vehicles embargats, custodiar en dipòsit els béns mobles embargats i impulsar el procediment de subhasta pública dels béns embargats, entre altres funcions. 

El Servei de Recursos i Relacions amb els Tribunals, serà l’encarregat de proposar la resolució dels recursos de reposició interposats contra les provisions de constrenyiment i les diligències d’embargament emeses i fer el seguiment dels expedients tributaris que siguin objecte de reclamació economicoadministrativa o de procediments judicials en matèria de recaptació dels deutes gestionats per l’Agència, entre d’altres. 

Pel que fa al Servei d’Atenció i Informació Recaptatòria, també de nova creació, la seva missió consisteix a vetllar per l’adequada atenció a les persones que consultin l’estat d’un deute o vulguin pagar-lo per via telefònica o telemàtica i coordinar les actuacions d’atenció i assistència a la ciutadania en matèria recaptatòria.

Un model de gestió basat en les bones pràctiques tributàries

A banda de les oficines centrals, l’Ordre manté les àrees, que són l’altre gran eix dels serveis centrals, tot i que n’actualitza les funcions i en fa una distribució més racional  d’acord amb les noves competències i la implementació d’un nou model de gestió basat en les bones pràctiques tributàries, potenciant la vessant assistencial i col·laborativa respecte als contribuents i donant un fort impuls als nous models d’interrelació amb la ciutadania (increment progressiu de la tramitació telemàtica, atenció telefònica activa, canals de difusió via Twitter o youtube).

Pel que fa als serveis territorials, les delegacions territorials a Girona, Lleida i Tarragona mantenen la seva estructura, tot i que els seus serveis de gestió tributària, recaptació i inspecció passen a integrar-se funcionalment a les oficines centrals.

Finalment, l’Ordre recull el desplegament de l’Agència per tota la geografia catalana i reforça la seva estructura territorial amb la creació de 15 oficines territorials, que se sumen a les delegacions de Girona, Tarragona i Lleida. Aquestes noves oficines acostaran al territori tots els serveis que actualment només es donen als serveis centrals de Barcelona i a les delegacions territorials. En aquest sentit, a més de les funcions d’informació i assistència als contribuents, també faran tasques de comprovació i liquidació de tots els tributs gestionats per la Generalitat, i de recaptació, sota la dependència funcional de les oficines centrals.

Les oficines territorials estaran situades al Barcelonès Nord (Poblenou), Granollers, Manresa, Mataró, Sabadell, Sant Feliu de Llobregat, Terrassa, Vic, Vilafranca del Penedès, Figueres, la Bisbal d’Empordà, Santa Coloma de Farners, la Seu d’Urgell, Reus i Tortosa. 

Cap a la consolidació de la hisenda catalana

La implementació efectiva dels canvis organitzatius es farà de manera gradual i progressiva. Amb aquesta nova organització, l’ATC aconsegueix adequar l’estructura organitzativa, funcional i territorial als nous reptes i requeriments a què ha de fer front de manera immediata, i fa un pas més en la consolidació definitiva de la hisenda catalana.