• Imprimeix

La Generalitat fa un nou pas per eliminar el paper en la seva relació amb els proveïdors

A partir d’ara, els autònoms i empreses que treballin amb l’administració hauran de presentar la factura corresponent en format electrònic. Fins ara, només s’havien de lliurar electrònicament els documents d’import superior a 5.000 euros. Amb aquesta mesura, el 85% de les factures que rebrà la Generalitat seran electròniques.

05/07/2017 11:07
Fotografia d'una factura que simula entratr en un ordinador

A partir d’avui, 5 de juliol del 2017, tots els proveïdors de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic hauran de presentar la factura corresponent en format electrònic. Així ho determina l'ordre VEH/138/2017, de 29 de juny, publicada al DOGC. Amb aquesta mesura, es preveu que el 85% de la facturació que gestiona la Generalitat serà totalment electrònica.

L’any 2015, la Generalitat va posar en marxa l’ús de la factura electrònica en la relació amb els seus proveïdors i ho va fer de manera gradual, per tal de facilitar als usuaris la transició del paper als mitjans digitals. És per això que, en una primera fase, només s’havien de presentar de forma telemàtica els documents superiors a 5.000 euros i les corresponents a operacions de tracte successiu i continuat (per exemple les factures d’aigua, llum i lloguers entre d’altres). Actualment, i un cop consolidat el sistema entre les empreses, l’executiu fa un pas més i deroga aquest llindar per fer extensiu l’ús de les noves tecnologies a gairebé tots els proveïdors de l’administració.

El 70% de les factures que rep la Generalitat ja són electròniques

Després de dos anys d’implantació del nou sistema, el balanç és força positiu. El nombre de factures electròniques rebudes per l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic ha incrementat progressivament de manera que, l’any 2016, el 70% de les factures es van tramitar de forma electrònica. Amb la supressió del llindar dels 5.000 euros, s’espera aconseguir que aproximadament el 50% de les factures que avui encara es reben en paper passin a rebre’s electrònicament.

 

D’aquesta manera, el 85% de les factures que gestiona la Generalitat seran electròniques. El 15% restant correspon a les entitats no mercantils que, per Llei, no estan obligades a emetre factura electrònica com per exemple, les fundacions, les empreses públiques o les persones físiques.

 

Un estalvi de 7,76 euros per factura i de 13 M en dos anys

Segons un estudi sobre la factura electrònica elaborat per AMETIC - Informe d’Estalvi de la Factura Electrònica (2016), els proveïdors deixen de pagar 2,81 euros per cada factura que no imprimeixen i que presenten digitalment i l’administració estalvia 4,95 per cada document que rep de forma telemàtica. Per tant, la reducció de costos per a uns i altres és de 7,76 euros per factura.

 

Estalvi (euros/unitat)

Factures electròniques (unitats)

Estalvi total

Emissor

2,81

736.616 (2015)

2.069891

942.882 (2016)

2.649.498

Receptor

4,95

736.616 (2015)

3.646.249

942.882 (2016)

4.667.266

TOTAL

7,76

1.679.498

13.032.904

 

Tenint en compte que, en dos anys, la Generalitat ha rebut 1.679.498 factures electròniques, l’estalvi total que ha comportat aquest nou sistema és de 13.032.904 euros.  

A part de la reducció de costos, la factura electrònica també presenta avantatges relacionats amb la seguretat dels processos, redueix els terminis de tramitació, minimitza possibles errors, evita qualsevol falsificació o duplicitat i millora la informació que reben les empreses, que en tot moment poden fer un seguiment segur i fiable de la situació de les seves factures. Finalment, aquest sistema electrònic de facturació també és un bon element per lluitar contra el frau, ja que facilita el control del compliment de les obligacions tributàries dels contribuents.

Les administracions catalanes, capdavanteres en l’ús de la factura electrònica

L’any 2008, la Generalitat va posar en marxa el servei e.FACT del Consorci de l’Administració Oberta de Catalunya (AOC), que oferia a totes les administracions públiques catalanes la possibilitat de rebre factures electròniques per part dels seus proveïdors. Aquesta plataforma es va complementar amb el projecte GeFACT destinat a l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic i gestionat pel Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, que actua com a sistema de custòdia i posa a disposició les factures electròniques als seus destinataris que, al seu torn, les anotaran als respectius registres comptables de factures. 

Per donar compliment a la llei 25/2013, de 27 de desembre, d’Impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures al Sector Públic, promoguda per l’Estat, i continuar el desplegament de l’administració electrònica, el govern català va aprofitar l’experiència i l’estructura pionera de l’e.FACT, per convertir-lo en el Punt  general d’entrada de factures electròniques de Catalunya.

La llei establia que qualsevol proveïdor podia presentar factura electrònica i habilitava les administracions públiques a excloure reglamentàriament d’aquesta obligació les factures de fins a 5.000 euros. La Generalitat, fent ús d’aquest dret, va publicar l’ordre ECO/306/2015, de 23 de setembre, que deixava exemptes de tramitació electrònica les factures d’import inferior a 5.000 euros.

 

 

La Generalitat, al costat dels proveïdors en l’ús de les noves tecnologies

A part de dissenyar el circuit que havien de seguir les factures electròniques i organitzar un conjunt de sessions informatives entre les unitats de gestió econòmica de tots els departaments, organismes autònoms i entitats locals receptores de les factures, amb l’objectiu de promoure un canvi de cultura entre els gestors públics, la Generalitat, a través del Consorci AOC, també va posar a l’abast dels proveïdors un conjunt d’eines de consulta i assessorament, com ara:

  • Aplicacions gratuïtes per generar, signar i lliurar factures en format electrònic, adaptades als requeriments de la Generalitat i el seu sector públic
  • Plataforma de consultes relacionades amb el lliurament i els requisits formals de la factura electrònica en l’àmbit de la Generalitat i el seu sector públic
  • Espai web de comunicació amb entitats i proveïdors, i portal d’informació que inclou informació de l’estat de la factura tramitada

 

Podeu consultar l’ordre publicada al DOGC a:

Ordre VEH/138/2017, de 29 de juny