• Imprimeix

La mediació d'assegurances a Catalunya genera 852,16 milions d'euros de negoci el 2016, un 13,24% més

Les assegurances de No Vida encapçalades per autos, assistència sanitària, multirisc de la llar, responsabilitat civil general i multirisc industrial representen un 74,32% del negoci

10/08/2017 10:08
Fotografia

El sector de la distribució tradicional d’assegurances a Catalunya va tancar el 2016 amb un volum de negoci de 852,16 milions d’euros en primes intermediades, el que representa un 13,24% més que durant l’exercici anterior. Aquesta és alguna de les dades que s’inclouen a l’informe anual de la Documentació Estadística i Comptable (DEC) que cada any realitza la direcció general de Política Financera, Assegurances i Tresor del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat.

Aquesta informació, que es pot consultar al web del departament, s’elabora a partir de la documentació que aporten els 567 corredors d’assegurances i els 102 agents vinculats inscrits a Catalunya, i que serveix per fer una radiografia i mesurar la salut del sector. “Podem assegurar que l’any 2016 el sector de les asseguradores a Catalunya ha posat fi a la recessió viscuda durant els darrers tres exercicis anteriors”, assegura Xavier Erbàs, subdirector d'Entitats de Crèdit, Asseguradores i Mediadors.

Des de l’any 2006, els mediadors d’assegurances envien telemàticament aquestes dades al Departament d’Economia i Hisenda, a través de l’Oficina Virtual de Mediadors d’Assegurances (MEDC@T). L’objectiu és facilitar, sota la supervisió de la Generalitat, la remissió de la informació de la seva activitat anual i l’acreditació dels requisits per al manteniment de la seva inscripció, la qual, en un exercici de responsabilitat social corporativa, ara retorna al sector.

 

Disminueix el nombre d’entitats, però s’incrementen les carteres

D’acord amb l’anàlisi de les dades, l’evolució de les carteres intermediades entre les dues tipologies de mediadors registre un comportament positiu i força homogeni. Així, els corredors d’assegurances, tot i computar amb un nombre d’entitats un 3,32% inferior respecte el 2015, incrementen la seva cartera un 13,94% en l’agregat de Vida (71,24%) i No Vida (3,78%). D’altra banda els agents d’assegurances vinculats, amb un 1,92% menys d’entitats respecte el 2015 també veuen créixer la seva cartera en un 5,52% en l’agregat de Vida (0,06%) i No Vida (7,29%).

Si analitzem la variació interanual de la cartera dels mediadors d’assegurances s’observa un creixement global del 13,24%, distribuït en vida i no vida, amb un 62,05% i 4,05%, respectivament.  

Pel que fa al pes dels diferents rams de No Vida, Autos encapçala la llista amb un 36,37%, lluny del nivell de concentració del 42,55% assolit l’any 2008, la qual cosa posa de manifest una major diversificació de la cartera; el segueixen assistència sanitària (13,66%); multirisc de la llar (9,62%); responsabilitat civil (8,08%) i multirisc industrial (6,59%).

 

També destaca el creixement d’un 28% en volum de primes intermediades en Assegurances Agràries Combinades; seguit d’Accidents, Malaltia i Assistència Sanitària (17,56%); Incendis i Béns Naturals (17,116%); Defensa Jurídica ( 11,39%); Responsabilitat Civil (6,68%); i Autos (5,17%).

Finalment, durant el 2016 es trenca la tendència positiva marcada en exercicis anteriors i disminueix l’activitat en Dependència (-65,82%); Assegurances de Crèdit i de Caució (-52,5%); Transports (-22,93%); i Decessos (-7,3%).

 

Un sector que ocupa 3.207 treballadors

D’acord amb les DEC, les empreses de mediació inscrites a la Generalitat proporcionen ocupació a 3.207 persones. Aquestes empreses proporcionen 58.506,3 hores de formació al seu personal amb una inversió anual per aquest concepte de 313.211,22€.

 La majoria d’aquestes empreses tenen concertats contractes de distribució amb un ventall d’entre 7 i 15 entitats asseguradores i el 93,42% situen la seva facturació en un màxim de 3 milions d’euros i, finalment, el conjunt de les sumes assegurades per responsabilitat civil professional puja a 1.490,8 milions d’euros.

 La informació detallada és disponible al web del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda a l’enllaç:

 - Informe resum DEC 2016 (corredors d'assegurances)

- Informe resum DEC 2016 (agents d'assegurances vinculats)