• Imprimeix

La recaptació dels impostos gestionats per l’ATC augmenta un 12,35% l’any 2017

L’import contret dels tributs propis i cedits durant el passat exercici va ser de 3.254 milions d’euros. Destaca el rendiment de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics i Documentats (+17,89%), en línia amb l’evolució del mercat immobiliari.

27/02/2018 11:02
Fotografia de la façana de l'ATC

Els ingressos procedents dels tributs que gestiona l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) –propis i cedits- van arribar als 3.254 milions d’euros (en import contret) l’any 2017, xifra que representa un increment del 12,35% respecte a l’exercici anterior. Això s’explica, en part, per l’augment de l’impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITPAJD) del 17,89%, com a reflex de l’evolució del mercat immobiliari i pel seu pes sobre el conjunt de la recaptació (8,93%).  

Si s’observen els impostos gestionats directament per l’Estat, no subjectes a bestreta i transferits després a la Generalitat, l’import contret és de 387 milions d’euros, un 0,47% més que al 2016. Si a aquesta dada se li sumen els tributs gestionats per l’ATC, el total és de 3.641 milions d’euros, amb un augment del 10,95%. Finalment, si es tenen en compte les bestretes, la recaptació per impostos l’any 2017 arriba als 21.842 milions d’euros, un 11,74% més que l’exercici anterior.

Aquestes són algunes de les conclusions que es desprenen de l’Informe Trimestral dels Tributs de la Generalitat de Catalunya corresponent al IV trimestre de l’any, i que es pot consultar des d’avui al web del departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda.

 

Una recaptació un 5,22% superior a la prevista inicialment en els pressupostos de la Generalitat per al 2017

Pel que fa al grau d’execució, d’acord amb la previsió de recaptació inclosa en els comptes de la Generalitat per al 2017 i sense tenir en compte els tributs anul·lats pel Tribunal Constitucional (TC), el total recaptat ha estat un 5,22% superior a la dada pressupostada. Això s’explica, una vegada més, pel comportament positiu de l’ITPAJD amb un grau d’execució del 110,99%, la qual cosa equival a 193 milions d’euros més dels pressupostats, i l’impost sobre els habitatges buits amb un 160,18% d’execució, uns 7 milions d’euros addicionals. 

 

  1. Evolució dels tributs gestionats per l’ATC

 

L’Agència Tributària de Catalunya gestiona els següents tributs:

 

-       Impost sobre grans establiments comercials

-       Impost sobre successions i donacions

-       Impost sobre el patrimoni

-       Impost sobre els habitatges buits

-       Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITP/AJD)

-       Impost sobre estades en establiments turístics

-       Impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques i de foment del sector audiovisual i la difusió cultural digital*

-       Impost sobre begudes ensucrades envasades

-       Impost sobre el risc mediambiental de la producció, manipulació i transport, custòdia i emissió d’elements radiotòxics

-       Impost sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera produïda per la indústria

-       Impost sobre emissió d’òxids de nitrogen per l’aviació comercial

-       Tributs sobre el joc

-       Gravamen de protecció civil

 

* El passat 21 de juliol el TC declara inconstitucional aquest tribut

 

 

 

D’acord amb l’Informe de tancament de l’any 2017, dels tributs gestionats per l’ATC (propis i cedits) destaquen pel seu increment en la recaptació l’impost sobre els habitatges buits (60,18%) i l’ITPAJD (17,89%). En el primer cas, s’han reconegut drets per 18,4 milions, 7 milions més que al 2016. La resposta es troba, en part,  en els canvis introduïts en la Llei 4/2016 de 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial que incrementa de 72 a 234 el nombre de municipis definits com a àrees de demanda residencial forta i acreditada.

Pel que fa a l’ITPAJD, i en línia amb el seu bon comportament durant l’any, destaca la recaptació en xifres absolutes: 1.948,7 milions d’euros, dels quals 1.475,3 milions es corresponen amb transmissions patrimonials oneroses (TPO), 461 milions a actes jurídics documentats (AJD), i 12,3 milions a la modalitat d’operacions societàries (OS). L’Informe ressalta “la importància d’aquest tribut tant pel seu pes sobre el total (8,93%) com pel seu increment interanual (17,89%)” i assenyala el “capteniment del mercat immobiliari com a principal element de la seva evolució”.

Per la seva importància en ingressos recaptats segueixen l’impost de patrimoni amb 511,4 milions, un 3,22% més que el 2016; i el de successions i donacions amb 458,7 milions, un -1,26% menys. Aquest decrement respon a la baixada en la recaptació de la modalitat de successions (-4,34%) per la variabilitat del nombre de causants, del seu patrimoni i composició, i de la distribució entre els diferents grups de parentiu. Per la seva part, les donacions creixen un 11,05%.   

Els tributs relacionats amb el joc, amb 212 milions recaptats, també registren un creixement del 5,31%, per un increment de l’activitat en general i una actualització de les quotes de les màquines recreatives i d’atzar (B, B light i C) inclosa en la Llei de mesures dels pressupostos de la Generalitat per al 2017.

Els canvis normatius introduïts en aquesta mateixa “llei d’acompanyament” dels comptes públics també es reflecteixen en l’impost sobre les estades en establiments turístics (IEET) que presenta un contret de 52,5 milions, un 10,19% més,  principalment per l’increment dels tipus aplicables als habitatges d’us turístic, juntament amb l’augment del nombre d’autoliquidacions d’aquests establiments i als creueristes que realitzen una estada inferior a 12 hores al port de Barcelona.

Per la seva part, l’impost sobre grans establiments comercials (IGEC) registra una disminució d’un -3,90% respecte l’any anterior, amb un contret de 14,8 milions d’euros. En aquest cas, no serà fins a l’exercici del 2018 que entraran en vigor les novetats legislatives aprovades en la “llei de mesures” del 2017.

Capítol especial mereixen els tributs propis creats per la Generalitat l’any 2017: sobre les begudes ensucrades envasades i sobre el risc mediambiental d’elements radiotòxics per un import de 22,7 milions i 7,4 milions, respectivament. L’Informe puntualitza que la recaptació ha estat inferior a la xifra prevista, ja que no es correspon a un exercici anual perquè van entrar en vigor l’1 de maig i l’1 d’abril, respectivament.

En l’àmbit de les figures impositives relacionades amb el mediambient, l’impost sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera produïda per la indústria i l’impost sobre l’emissió d’òxids de nitrogen per l’aviació comercial, els drets reconeguts han estat de 0,9 milions i 3,2 milions, respectivament. Això suposa una disminució d’un -5,13% i un increment d’un +6,41%, respectivament.

Finalment, l’Informe recull l’impacte negatiu que sobre els ingressos ha tingut les anul·lacions del TC, en concret la de l’impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques. Aquesta decisió ha obligat a retornar amb interessos totes les quantitats recaptades fins al 6 de juliol del 2016, data de la sentència (-27,4 milions d’euros).

 

  1. Evolució dels tributs gestionats per l’Estat i transferits a la Generalitat no subjectes a bestretes

 

Els tributs recaptats per l’Estat i posteriorment transferits a la Generalitat són 4:

-       Impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit (IDEC). Normativa estatal

-       Impost sobre hidrocarburs (tipus autonòmic)

-       Impost especial sobre determinats mitjans de transport (IEDMT)

-       Tributs sobre el joc ‘on line’

 

L’import contret d’aquests quatre tributs durant l’exercici 2017 va ser de 386,9 M€, 1,8 M€ més que l’any anterior, fet que suposa un augment del 0,47%.  

L’increment més significatiu, un 23,01%, es detecta en l’IEDMT amb 95 milions d’euros. Aquesta dada reflecteix l’evolució del mercat automobilístic tant pel que fa a un increment del nombre de matriculacions, com de l’adquisició de vehicles de gamma superior que presenten un major nivell d’emissions de CO2. D’acord amb l’Informe, aquests vehicles tributen a un tipus impositiu més alt, la qual cosa provoca un augment de la quota mitjana de l’impost. 

Pel que fa a les caigudes registrades en la recaptació de l’impost sobre els dipòsits en les entitat de crèdit (-20,61%) i de l’impost sobre el joc ‘on line’ (-9,07%), l’Informe explica que “no disposa” de la informació necessària per poder realitzar una anàlisi dels factors que expliquen aquest comportament, en ser tributs gestionats directament per l’Estat.

 

  1. Evolució dels recursos del sistema de finançament subjectes a bestreta

 

Els tributs que formen part del sistema de bestretes del model de finançament són:

 

-       Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF)

-       Impost sobre el valor afegit (IVA)

-       Impostos especials de fabricació: labors del tabac, alcohols i begudes derivades

-       Impost sobre hidrocarburs (tipus estatal)

-       Impost especial sobre electricitat

 

Els ingressos tributaris de la Generalitat subjectes a les bestretes del model de finançament van créixer un 11,90% respecte al 2016, i van arribar als 18.201 milions d’euros. La bestreta en concepte de tram autonòmic de l’IRPF augmenta un 7,68%, la de l’IVA un 9,35% i les dels impostos especials creixen per sota d’un 1%. L’Informe conclou que el creixement del conjunt s’explica per la liquidació dels model de finançament del 2015, per un import total de 1.008,1 milions d’euros, ingressats al mes de juliol.