• Imprimeix

Publicades 24 consultes de l'impost sobre successions i donacions i 5 consultes de l'impost sobre el patrimoni.

27/03/2018 10:03

Impost sobre successions i donacions

  • Donacions

Consulta núm. 284E/16, de 13 de novembre del 2017 
Qüestió: Donació de participacions: consideració de determinats béns com a actius necessaris per a l’activitat de l’entitat.

Consulta núm. 50E/17, de 20 d’octubre de 2017
Qüestió: Donació de participacions en entitats del grup familiar, aplicació de la reducció del 95%.

Consulta núm. 198E/17, de 11 d’octubre de 2017
Qüestió: Reducció del 95% en donació de participacions. Retribucions. Efectuada la donació, el donant passa a desenvolupar tasques de cap de magatzem en l’entitat.

Consulta núm. 205E/17, de 14 de novembre de 2017
Qüestió: Determinació de la patrimonialitat d’una entitat. Participació directa i indirecta.

Consulta núm. V257/17, de 15 de novembre del 2017
Qüestió: Determinació de la patrimonialitat d’una entitat. Participació directa i indirecta.

Consulta núm. V258/17, de 21 de novembre del 2017
Qüestió: Determinació de la patrimonialitat d’una entitat. Participació directa i indirecta.

Consulta núm. 428E/17, de 20 de novembre del 2017
Qüestió: Donació de farmàcia. Període de referència per al còmput dels ingressos derivats de l’activitat empresarial.

Consulta núm. 172E/17, de 27 de setembre de 2017
Qüestió: Reducció del 95% en donació de diners per a l’adquisició de l’habitatge habitual.

Consulta núm. 245E/17, de 20 d’octubre de 2017
Qüestió: Reducció del 95% per la donació de l’habitatge habitual del donatari: meitat indivisa del pare i meitat indivisa del germà.

Consulta núm. 289E/17, de 7 de novembre de 2017
Qüestió: Reducció 95% per donació de diners per a l’adquisició de l’habitatge habitual del donatari.

Consulta núm. 308E/17, de 6 de novembre de 2017
Qüestió: Reducció 95% per l’adquisició de l’habitatge habitual: donació de diners per a la construcció de l’habitatge habitual del donatari.

Consulta núm. 14E/17, de 31 d’octubre de 2017
Qüestió: Valoració de societat limitada en l’ISD. Guany patrimonial per la transmissió de les participacions per soci no resident.

Consulta núm. 55/17, de 20 de novembre de 2017
Qüestió: Anàlisi de lliurament de diners: donació o préstec.

Consulta núm. 176E/17, de 20 d’octubre de 2017
Qüestió: Tributació dels pactes o contractes successoris amb lliurament de present.

Consulta núm. 402E/17, de 9 de novembre de 2017
Qüestió: Revocació de donació dinerària atorgada per raó de matrimoni. Determinació de la devolució de l’impost sobre successions i donacions.

Consulta núm. 412E/17, de 14 de novembre de 2017
Qüestió: Donació de diners a un IES: tributació.

  • Successions

Consulta núm. 244E/17, de 26 de setembre de 2017
Qüestió: Reducció del 95% en transmissió mortis causa de participacions de tieta a nebot: examen del compliment dels requisits.

Consulta núm. 291E/17, de 31 d’octubre de 2017
Qüestió: Reducció 95% per adquisició de l’habitatge habitual del causant. Límit de 500.000 € del valor.

Consulta núm. 35E/17, de 20 de novembre de 2017
Qüestió: Consolidació de domini per defunció de l’usufructuari. Anàlisi aplicació bonificació en quota.

Consulta núm. 68E/17, de 8 de novembre de 2017
Qüestió: Tributació de l’herència adquirida per la renúncia pura i simple d’un altre hereu a més de l’herència pròpia.

Consulta núm. 118E/17, de 30 d’octubre de 2017
Qüestió: Causant resident a Andorra amb béns a Catalunya. Hereus residents a Catalunya.

Consulta núm. 406E/17, de 13 de novembre de 2017
Qüestió: Acceptació d’herència i adjudicacions segons títol successori.

Consulta núm. 418E/17, de 8 de novembre de 2017
Qüestió: Interpretació de la voluntat del testador.

Consulta núm. 426E/17, de 20 de novembre de 2017
Qüestió: Renúncia al dret d’habitació.

Impost sobre el patrimoni

Consulta núm. 240/16, de 27 de setembre del 2017
Qüestió: Exercici de funcions de direcció i percepció de remuneracions per persona membre del grup de parentiu. No requereix tenir participacions en l’entitat.

Consulta núm. 72E/17, de 17 d’octubre del 2017
Qüestió: Cessió de l’activitat empresarial d’explotació de places d’aparcament: consideració d’exercici d’una activitat empresarial per part de l’entitat cedent als efectes de l’aplicació dels beneficis fiscals en l’impost sobre el patrimoni i l’impost sobre successions i donacions.

Consulta núm. 257/17, de 15 de novembre del 2017 
Qüestió: Determinació de la patrimonialitat d’una entitat. Participació directa i indirecta.

Consulta núm. 258/17, de 21 de novembre del 2017
Qüestió: Determinació de la patrimonialitat d’una entitat. Participació directa i indirecta.

Consulta núm. 294E/17, de 31 d'octubre de 2017
Qüestió: Préstec entre persones físiques: deduïbilitat en l'impost sobre el patrimoni i en l'impost sobre successions i donacions.