• Imprimeix

Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats: publicades 31 consultes

06/04/2018 13:04

Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats

  • Dissolució comunitat

Consulta núm. 111E/17, de 22 de gener del 2018
Qüestió: Tributació dissolució de condomini en sentència de divorci.

Consulta núm. 302E/17, de 13 de desembre de 2017
Qüestió: Dissolució de comunitat hereditària.

Consulta núm. 312E/17, de 18 de gener de 2018
Qüestió: Tributació de la dissolució d’una comunitat de béns com a conseqüència del divorci d’un matrimoni. Excés d’adjudicació no compensat. Grup de parentiu.

Consulta núm. 314E/17, de 5 de desembre de 2017
Qüestió: Bonificació del 100% de la quota gradual prevista per a l’impost sobre AJD per a una escriptura pública de separació de mutu acord. Extinció del condomini entre els béns la titularitat dels quals ostenten els dos cònjuges.

Consulta núm. 351E/17, de 29 de novembre de 2017
Qüestió: Divorci amb dissolució de comunitat. Compensació en metàl·lic i assumpció del deute pendent.

Consulta núm. 386E/17, 7 de febrer de 2018
Qüestió: Dissolució del condomini: adjudicacions, alliberament deutor i compensació en metàl·lic.

Consulta núm. 405E/17, 14 de desembre de 2017
Qüestió: Extinció condomini d’una finca i adjudicació a una de les parelles casades en règim econòmic de guanys.

Consulta núm. 455E/17, 19 de desembre de 2017
Qüestió: Tributació en la dissolució parcial de la comunitat de béns.

Consulta núm. 459E/17, 23 de febrer de 2018
Qüestió: Dissolució de condomini mitjançant adjudicació i compensació d’excessos.

Consulta núm. 465E/17, 29 de desembre de 2017
Qüestió: Dissolució de condomini i compravenda del 50% d’habitatge a l’altre comuner. 

  • Règims matrimonials

Consulta núm. 336E/17, de 5 de desembre de 2017
Qüestió: Canvi de règim econòmic matrimonial: es passa del règim de societat de guanys a separació de béns.

  • Tipus reduït 5% TPO

Consulta núm. 448E/17, de 19 de desembre de 2017
Qüestió: Aplicació del tipus de gravamen reduït en l’adquisició de l’habitatge habitual per famílies nombroses: còmput de la base imposable en l’IRPF.

Consulta núm. 467E/17, de 19 de desembre de 2017
Qüestió: Adquisició de terreny per construir l’habitatge habitual per menor de 32 anys: tipus reduït del 5% en l’impost sobre transmissions patrimonials oneroses.

  • Tarifa TIR

Consulta núm. 400E/17, de 23 de febrer de 2018
Qüestió: Entitat amb domicili social a Menorca que adquireix un habitatge amb la finalitat de vendre’l: aplicació de la bonificació del 70 % de la quota de l’impost sobre transmissions patrimonials oneroses.

  • TPO Arrendaments

Consulta núm. 78E/17, de 7 de setembre de 2017
Qüestió: Rescissió anticipada d’un contracte d’arrendament d’habitatge: dret a la devolució de les quantitats satisfetes en concepte de transmissions patrimonials oneroses; aplicació de la deducció per lloguer d’habitatge en l’IRPF

Consulta núm. 379E/17, de 30 d’octubre de 2017
Qüestió: Bonificació dels arrendaments d'habitatges del parc públic destinat a lloguer social:  habitatges de la Xarxa d’Inserció social.

  • AJD Préstec / hipoteca

Consulta núm. 468E/17, de 20 de febrer de 2018
Qüestió: Aplicació del tipus reduït en adquisició d’habitatge protegit i constitució de préstec per la seva adquisició.

  • Operacions societàries

Consulta núm. 288E/17, de 9 de febrer de 2018
Qüestió: Dissolució d’una comunitat de béns que desenvolupa una activitat econòmica.

  • Altres

Consulta núm. 105E/17, de 22 de gener del 2018
Qüestió: Tributació compravenda bé immoble: contracte privat i acta notarial previs a l’atorgament de l’escriptura pública de compravenda.

Consulta núm. 352E/17, 29 de desembre de 2017
Qüestió: Modalitat de tributació de cancel·lació de condició resolutòria per caducitat registral.

Consulta núm. 370E/17, 24 de gener de 2018
Qüestió: Segregació de solar per cessió gratuïta per ampliació de vials. Modalitat de tributació per AJD.

Consulta núm. 383E/17, de 20 de febrer de 2018
Qüestió: Aplicació de l’exempció prevista a l’Art. 45.I.B.12 del RDL 1/1993 per primera transmissió d’habitatge de protecció de preu concertat.

Consulta núm. 397E/17, de 21 de febrer de 2018
Qüestió: Tributació de la inscripció al registre de la propietat de l’escriptura de pacte successori.

Consulta núm. 434E/17, de 26 de febrer del 2018
Qüestió: Modificació divisió horitzontal: la terrassa i el traster que eren d’ús exclusiu d’una de les entitats, passen a ésser d’ús exclusiu d’una altra.

Consulta núm. 458E/17, de 19 de desembre de 2017
Qüestió: Tributació del títol que documenta la cancel·lació d’obra nova.

Consulta núm. 327E/17, de 13 de març de 2018
Qüestió: Compravenda amb reserva de dret d’ús i habitació. Mode de tributació.

Consulta núm. 335E/17, de 21 de febrer de 2018
Qüestió: Cessió de participacions a canvi de constitució de pensió vitalícia i donació per la diferència capitalitzada.

Consulta núm. 353E/17, de 7 de març de 2018
Qüestió: Determinació de la base imposable en autoliquidació de l’ITPAJD per valor superior al de compravenda exposat en l’escriptura.

Consulta núm. 362E/17, de 23 de febrer de 2018
Qüestió: Tributació de la constitució d’un préstec entre particulars.

Consulta núm. 420E/17, de 28 de febrer de 2018
Qüestió: Transmissió de bé immoble amb llicència turística. Modalitat de tributació.

Consulta núm. 447E/17, de 21 de febrer de 2018
Qüestió: Adquisició de finca rústica per meitats indivises on només un dels propietaris és el titular de l’explotació agrària prioritària. Reducció 75% en la base imposable.