• Imprimeix

Impost sobre successions i donacions: publicades 35 consultes

13/04/2018 14:04

Impost sobre successions i donacions

  • Donacions

Consulta núm. 16E/17, de 26 de febrer del 2018
Qüestió: Reducció del 95% en una donació de participacions de societats dedicades a l’activitat agrícola i ramadera.

Consulta núm. 109/17, d'11 de desembre de 2017
Qüestió: Donació de participacions d’una societat amb domicili fiscal a Finlàndia a una persona resident a Catalunya. Reducció del 95%; tipus impositiu i normativa aplicable; oficina competent.

Consulta núm. V319/17, de 23 de febrer de 2018
Qüestió: Compliment del requisit d’exercici de funcions de direcció i percepció de remuneracions als efectes de la reducció per l’adquisició mortis causa o entre vius de participacions en entitats.

Consulta núm. 350E/17, de 12 de gener de 2018 
Qüestió: Donació de participacions de pares a fill. Aplicació de la reducció del 95%.

Consulta núm. 357E/17, de 15 de gener de 2018 
Qüestió: Aplicació de la reducció del 95% per transmissió de participacions d’un pare a les seves filles.

Consulta núm. 376E/17, de 12 de gener de 2018 
Qüestió: Donació de participacions. Reducció de 95%. Funcions de direcció i percepció de remuneracions.

Consulta núm. 431E/17, de 7 de febrer de 2018
Qüestió: Donació de participacions de pare a fill. Aplicació de la reducció del 95%.

Consulta núm. 437E/17, de 12 de febrer de 2018
Qüestió: Donació de participacions de pare a fill. Aplicació de la reducció del 95%.

Consulta núm. 466E/17, d'1 de març de 2018
Qüestió: Reducció del 95% per adquisició de béns i drets afectes a una activitat econòmica.

Consulta núm. 356E/17, de 15 de març de 2018
Qüestió: Reducció 95% per l’adquisició de l’habitatge habitual: donació de diners per a la construcció de l’habitatge habitual del donatari.

Consulta núm. 141E/17, de 27 de novembre de 2017
Qüestió: Donació de participacions de pare a fills d’una societat mercantil sota el règim econòmic matrimonial de participació en els guanys.

Consulta núm. 347E/17, de 4 de desembre de 2017
Qüestió: Càlcul tipus mitjà en cas acumulació de donacions.

Consulta núm. 348E/17, de 18 de gener de 2018
Qüestió: Tributació de la dissolució d’una comunitat de béns com a conseqüència del divorci d’un matrimoni. Excés d’adjudicació no compensat. Grup de parentiu.

Consulta núm. 398E/17, de 15 de gener de 2018
Qüestió: Tributació de les aportacions a patrimoni protegit en l’impost sobre successions i donacions.

Consulta núm. 419E/17, de 8 de gener de 2018
Qüestió: Indemnització per acomiadament i un Pla de Previsió Assegurat que es dipositen en un compte bancari en règim de cotitularitat amb el cònjuge.

Consulta núm. 422E/17, de 15 de gener de 2018
Qüestió: Donació d’immoble ubicat al Regne Unit. Essent els donants no residents i els donataris residents a Catalunya.

  • Successions

Consulta núm. 76E/17, de 5 de gener de 2018
Qüestió: Reducció del 95% en transmissió hereditària de participacions d’una societat holding. Valoració participacions.

Consulta núm. 425E/17, de 26 de febrer de 2018
Qüestió: Pacte successori amb efectes de present. Transmissió de nua propietat i usdefruit de participacions en empresa familiar. Reducció del 95%.

Consulta núm. 452E/17, de 8 de febrer de 2018
Qüestió: Donació de participacions. Mort del donant: acumulació de la donació a l’herència.

Consulta núm. 453E/17, 16 de març de 2018
Qüestió: Reducció 95% en transmissió de participacions i aplicació de l’exempció en l’impost de patrimoni.

Consulta núm. 298E/17, 30 de novembre de 2017
Qüestió: Aplicació de la bonificació de la quota prevista a l’article 58.bis. Regla de manteniment respecte de les reduccions per adquisició de l’habitatge habitual del causant i per l’adquisició de participacions en entitats.

Consulta núm. 349E/17, d'1 de febrer de 2018
Qüestió: Reducció 95% per l’adquisició de l’habitatge habitual del causant.

Consulta núm. 243E/17, de 15 de març de 2018
Qüestió: Determinació del grau de parentiu en relació amb els descendents de la parella.

Consulta núm. 296E/17, de 15 de desembre de 2017
Qüestió: Valoració de societat anònima en l’impost sobre successions i donacions.

Consulta núm. 315E/17, de 8 de gener de 2018
Qüestió: Gaudiment dels beneficis fiscals en l’ISD per la parella estable: acreditació.

Consulta núm. 344E/17, de 12 de gener de 2018
Qüestió: Fideïcomís de residu: tributació.

Consulta núm. 381E/17, de 12 de febrer de 2018
Qüestió: Extinció d’usdefruit per herència. Bonificació 99% de la quota tributària.

Consulta núm. 382E/17, de 12 de febrer de 2018
Qüestió: Tributació per obligació real, perquè causant i hereus són no residents. Prescripció.

Consulta núm. 391E/17, de 24 de gener de 2018
Qüestió: Renúncia de l’herència per la totalitat dels beneficiaris.

Consulta núm. 410E/17, de 13 de març de 2018
Qüestió: Acceptació d’herència i adjudicacions segons títol successori.

Consulta núm. 423E/17, de 23 de gener de 2018
Qüestió: Acceptació de l’herència i adjudicació.

Consulta núm. 430E/17, de 17 de gener de 2018
Qüestió: Acreditació de la discapacitat als efectes d’aplicar la reducció per discapacitat de l’impost sobre successions i donacions.

Consulta núm. 439E/17, de 8 de febrer de 2018
Qüestió: Herència testada. No hi ha acceptació expressa de l’usdefruit de l’herència de l’anterior causant.

Consulta núm. 451E/17, de 16 de gener de 2018
Qüestió: Grup de parentiu: cònjuge del cunyat i nebots del cònjuge.

Consulta núm. 456E/17, 15 de març de 2018
Qüestió: Societat limitada amb actius el valor real dels quals supera el valor comptable: valoració de la societat als efectes de l’impost sobre successions i donacions (ISD).