• Imprimeix

Impost sobre successions i donacions: publicades 32 consultes

05/06/2018 13:06

Impost sobre successions i donacions

  • Donacions

Consulta núm. 355E/17, de 26 de març de 2018
Qüestió: Donació de participacions: consideració de la tresoreria com a bé afecte i necessari a l’activitat de l’entitat.

Consulta núm. 460E/17, de 19 de març de 2018
Qüestió: Compliment del requisit de manteniment en la reducció del 95% aplicada en l’adquisició per donació de participacions que són aportades posteriorment a una altra societat.

Consulta núm. V29/18, de 28 de març de 2018
Qüestió: Aplicació de la reducció del 95% del valor de les participacions i compliment de la regla de manteniment.

Consulta núm. 37/18, de 4 de maig de 2018
Qüestió: Reducció 95% per donació de diners de pares a filles per constituir una S.L.

Consulta núm. 445E/17, de 24 d'abril de 2018
Qüestió: Donació de diners per a l'adquisició de local comercial que es convertirà mitjançant un canvi d'us en l'habitatge del donatari: aplicació de la reducció del 95%. Tipus reduït del 5% per joves en transmissions patrimonials oneroses.

Consulta núm. 19/18, de 27 d’abril de 2018
Qüestió: Donació de diners per a l’adquisició sobre plànol de l’habitatge habitual: aplicació de la reducció del 95%.

Consulta núm. 42/18, de 17 d’abril de 2018
Qüestió: Reducció 95% per adquisició d'habitatge habitual per parella estable.

Consulta núm. 70/18, de 9 d’abril de 2018
Qüestió: Aplicació de la reducció del 95% en donació d'un terreny i una borda.

Consulta núm. 185E/17, de 19 de març de 2018
Qüestió: Tributació donacions de tercers a favor de dues persones físiques, mitjançant la fórmula del ‘crowdfunding’ amb compte en cotitularitat.

Consulta núm. 441E/17, de 11 d'abril de 2018
Qüestió: Donació d'una tercera part de la quota de participació d'un immoble gravat amb càrrega hipotecària.

Consulta núm. 3/18, de 2 de febrer de 2018
Qüestió: Donació de diners més assumpció del pagament de l'impost per part del donant.

Consulta núm. 4/18, de 10 de gener de 2018
Qüestió: Donació de diners de pare a fills. Lloc tributació.

Consulta núm. 5/18, de 16 de febrer de 2018
Qüestió: Tributació per donatius de persones anònimes per ajudar a pagar fiança al TS.

Consulta núm. 16/18, de 25 d'abril de 2018
Qüestió: Formalització en escriptura pública de la condonació de deute d'un pare a favor del seu fill.

Consulta núm. 46/18, de 4 de maig de 2018
Qüestió: Traspàs de la renda obtinguda del lloguer d'un pis al compte corrent de la mare per pagar la residència on resideix.

Consulta núm. 48/18, de 4 de maig de 2018
Qüestió: Pagament de part de la mensualitat de la residència on hi resideix la mare. Modalitat de tributació.

  • Successions

Consulta núm. V71/18, de 27 de febrer de 2018
Qüestió: Reducció 95% per l'adquisició per causa de mort de participacions en entitats per part de persones amb vincles laborals o professionals.

Consulta núm. V72/18, de 27 de febrer de 2018
Qüestió: Reducció del 95% per l'adquisició per causa de mort de participacions en entitats per part de persones amb vincles laborals o professionals.

Consulta núm. 57/18, de 4 de maig de 2018
Qüestió: Transmissió mortis causa i entre vius de participacions. Aplicació de la reducció del 95%.

Consulta núm. 1/18, de 8 de gener de 2018
Qüestió: Causant resident en una residència: gaudiment de la reducció del 95% per transmissió mortis causa de l'habitatge habitual.

Consulta núm. 33/18, de 27 d'abril de 2018
Qüestió: Llegat d'usdefruit vitalici. Aplicació reducció 95% adquisició habitatge habitual causant.

Consulta núm. 232E/17, de 19 de març de 2018
Qüestió: Extinció d'usdefruit i consolidació de domini: subjectes passius residents a Catalunya i Canadà.

Consulta núm. 282E/17, de 19 d'abril de 2018
Qüestió: Valoració pensió vitalícia.

Consulta núm. 310E/17, de 20 d'abril de 2018
Qüestió: Dissolució de la comunitat hereditària. Excessos d'adjudicació. 

Consulta núm. 339E/17, de 27 d'abril de 2018
Qüestió: Herència: Règim econòmic matrimonial aragonès i veïnatge civil català; commutació de l'usdefruit.

Consulta núm. 446E/17, de 4 d'abril de 2018
Qüestió: Tributació d'un pacte successori amb lliurament de present.

Consulta núm. 9/18, de 12 de febrer de 2018
Qüestió: Béns sobre els quals es fa la valoració de l’aixovar domèstic.

Consulta núm. 9/18 bis, de 13 d'abril de 2018
Qüestió: Béns sobre els quals es fa la valoració de l'aixovar domèstic. ACLARIMENT.

Consulta núm. 22/18, de 6 d'abril de 2018
Qüestió: Successió mortis causa: hereus i legataris: obligació de presentar autoliquidació.

Consulta núm. 26/18, de 6 d'abril de 2018
Qüestió: Renúncia a la llegítima. Prescripció dret a liquidar l'impost sobre successions i donacions.

Consulta núm. 45/18, de 27 d'abril de 2018
Qüestió: Renúncia a llegítima. Interrupció de prescripció per declaració complementària. 

Consulta núm. 68/18, de 27 d'abril de 2018
Qüestió: Prova de titularitat dels diners dipositats en un compte corrent a nom de tres persones.