• Imprimeix

Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats: publicades 31 consultes

09/07/2018 13:07

Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats

  • Dissolució comunitat

Consulta núm. 450E/17, de 4 de maig de 2018
Qüestió: Adjudicació d’habitatge en pagament de deute de pensió d’aliments. Modalitat de Tributació.

Consulta núm. 25/18, de 16 de maig de 2018
Qüestió: Adjudicació d’immoble a un dels cònjuges casats en règim de separació de béns.

Consulta núm. 51/18, de 4 de maig de 2018
Qüestió: Escriptura pública i sentència de divorci. Adjudicació d’immoble a un dels cònjuges casats en règim de separació de béns.

Consulta núm. 112/18, de 6 de juny de 2018
Qüestió: Dissolució del condomini sobre un immoble propietat d’una parella de fet: tributació.

Consulta núm. 149/18, de 14 de juny de 2018
Qüestió: Tributació de l’escriptura pública que documenta la divisió horitzontal i adjudicacions de les entitats resultants.

  • Tipus reduït 5% TPO

Consulta núm. 39/18, de 15 de maig de 2018
Qüestió: Famílies monoparentals: aplicació tipus reduït per adquisició d’habitatge habitual.

Consulta núm. 47/18, de 4 de maig de 2018
Qüestió: Adquisició de l’habitatge habitual per joves: aplicació del tipus reduït del 5% en l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.

Consulta núm. 67/18, de 4 de maig de 2018
Qüestió: Aplicació del tipus reduït de 5% en l’adquisició d’habitatge habitual per joves menors de 32 anys.

Consulta núm. 119/18, de 8 de juny de 2018
Qüestió: Famílies monoparentals: aplicació tipus reduït per adquisició d’habitatge habitual.

  • Tarifa TIR

Consulta núm. 38/18, de 8 de maig de 2018
Qüestió: Aplicació de la bonificació del 70% en la quota de l’ITPAJD en TPO. Posterior enderroc o divisió de la propietat horitzontal.

Consulta núm. 137/18, de 8 de juny de 2018
Qüestió: Concepte d’habitatge als efectes de l’aplicació de la bonificació prevista a l’article 45.I.B.22.

Consulta núm. 165/18, de 6 de juny de 2018
Qüestió: Elevació definitiva de la bonificació del 70% de la quota de l’ITPAJD. Transmissió habitatge a 26 persones.

  • AJD Préstec/hipoteca

Consulta núm. 34/18, de 4 de maig de 2018
Qüestió: Tributació de divisió de finca i la redistribució de la responsabilitat hipotecària.

Consulta núm. 66/18, de 8 de juny de 2018
Qüestió: Constitució d’una hipoteca per part d’una societat a favor d’una altra societat en garantia del preu ajornat d’un bé immoble.

  • Altres

Consulta núm. 154E/17, de 4 de maig de 2018
Qüestió: Vinculació “ob rem”:  desvinculació del dret d’ús sobre el traster d’un habitatge per vincular-lo a un altre.

Consulta núm. 17/18, de 4 de maig de 2018
Qüestió: Desafectació de la porteria d’una comunitat de propietaris.

Consulta núm. 30/18, de 8 de juny de 2018
Qüestió: Transmissió d’un bé immoble entre un club esportiu i una comunitat de propietaris mitjançant document privat.

Consulta núm. 73/18, de 16 de maig de 2018
Qüestió: Dret d’accessió i transmissió de la meitat d’una finca.

Consulta núm. 100/18, de 6 de juny de 2018
Qüestió: Modificació de declaració d’obra nova en construcció i divisió horitzontal d’un solar situat en sòl urbà. 

Consulta núm. 104/18, de 8 de maig de 2018
Qüestió: Tributació de l’escriptura de correcció de fites.

Consulta núm. 114/18, de 16 de maig de 2018
Qüestió: Escriptura de modificació de títol constitutiu: rectificació de la superfície d’unes entitats registrals.

Consulta núm. 189/18, de 6 de juny de 2018
Qüestió: Modalitat de tributació d’escriptura pública de vinculació ob rem.

Consulta núm. 199/18, de 15 de juny de 2018
Qüestió: Base imposable de l’acta notarial de dipòsit d’arres penitencials.

Consulta núm. 21/18, de 4 de maig de 2018
Qüestió: Tipus aplicable en operació de compravenda d’un HPO.

Consulta núm. 28/18, de 15 de maig de 2018
Qüestió: Reducció del 90% en l’ITPAJD per transmissió d’explotació agrària. Supòsits de força major.

Consulta núm. 49/18, de 6 de juny de 2018
Qüestió: Termini d’ingrés de l’autoliquidació de l’ITPAJD un cop exhaurit el termini de suspensió.

Consulta núm. 59/18, de 8 de juny de 2018
Qüestió: Sentència que declara la prescripció adquisitiva (usucapió).

Consulta núm. 69/18, de 6 de juny de 2018
Qüestió: Consolidació de domini en el nu propietari per mort de la usufructuària.

Consulta núm. 173/18, de 25 de maig de 2018
Qüestió: Cessió de crèdit entre particulars.

Consulta núm. 54/18, de 8 de juny de 2018
Qüestió: Modalitat de tributació d’un contracte d’arrendament de nau industrial.

Consulta núm. 64/18, de 16 de maig de 2018
Qüestió: Constitució de dret ús vitalici per comunitat de propietaris a favor d’un veí.