• Imprimeix

Publicades 23 consultes de l'impost sobre successions i donacions i 2 consultes de l'impost sobre el patrimoni.

20/07/2018 14:07

Impost sobre successions i donacions

  • Donacions

Consulta núm. 462E/17, de 16 de juny de 2018
Qüestió: Reducció 95% en donació de diners de mare a filla per l’adquisició de l’habitatge habitual de la donatària.

Consulta núm. 113/18, de 12 de juny de 2018
Qüestió: Aplicació de la reducció del 95% en donació d’un terreny per construir l’habitatge habitual.

Consulta núm. V377/17, de 16 de maig de 2018
Qüestió: Reducció del 95% de la base imposable en la donació de participacions en entitats: regla de manteniment; exercici de funcions de direcció i percepció de remuneracions per membre del grup de parentiu que no té participació en l’entitat.

Consulta núm. V7/18, de 16 de maig de 2018
Qüestió: Donació de participacions en entitat i aplicació de la reducció del 95% del valor de les accions.

Consulta núm. 61/18, de 6 de juny de 2018
Qüestió: Donació de participacions en entitat i aplicació de la reducció del 95% del valor de les accions.

Consulta núm. 96/18, de 16 de maig de 2018
Qüestió: Tipologia de jubilació compatible amb l’aplicació de la reducció del 95% per donació d’un negoci de farmàcia. 

Consulta núm. 267E/17, de 6 de juny de 2018
Qüestió: Extinció de l’usdefruit dels béns rebuts en donacions acumulades.

Consulta núm. 15/18, de 6 de juny de 2018
Qüestió: Retorn d’obres artístiques per part d’un ens local a l’hereva del donant.

Consulta núm. 82/18, de 24 de maig de 2018
Qüestió: Donació d’una finca rústica afecta a l’activitat ramadera prioritària: aplicació de la reducció del 75% de la base imposable.

Consulta núm. 87/18, de 13 de juny de 2018
Qüestió: Tributació de la donació de diners d'un tiet al seu nebot.

Consulta núm. 92/18, de 6 de juny de 2018
Qüestió: Tributació de la donació de la nua propietat de les participacions d’uns societat amb domicili social a França. Base imposable.

Consulta núm. 117/18, de 16 de maig de 2018
Qüestió: Donació d’un immoble per part d’una societat a favor de persona física.

Consulta núm. 128/18, de 6 de juny de 2018
Qüestió: Cessió gratuïta i voluntària d’un bé immoble per part d’un particular a un Ajuntament.

Consulta núm. 152/18, de 13 de juny de 2018
Qüestió: Donació de diners entre germans.

  • Successions

Consulta núm. 147/18, de 12 de juny de 2018
Qüestió:Causant resident en una residència: gaudiment de la reducció del 95% per transmissió mortis causa de l'habitatge habitual. 

Consulta núm. V95/18, de 24 de maig de 2018
Qüestió: Compliment de la regla de manteniment de la reducció del 95% del valor de les participacions en transmissió mortis causa.

Consulta núm. 134/18, de 12 de juny de 2018
Qüestió: Causant canvia la seva residència 6 mesos abans de la seva mort: gaudiment de la reducció del 95% per transmissió mortis causa de l'habitatge habitual.

Consulta núm. 403E/17, de 24 de maig de 2018
Qüestió: Transmissió per causa de mort de diverses finques rústiques: aplicació de la reducció per l'adquisició de béns utilitzats en l'explotació agrària.

Consulta núm. 331E/17, de 6 de juny de 2018
Qüestió: Tributació en l'impost sobre successions i donacions d'una hipoteca inversa que grava l'habitatge habitual del causant, amb cònjuge supervivent i percepció de renda vitalícia. 

Consulta núm. 31/18, de 24 de maig de 2018
Qüestió: Consolidació de ple domini de la meitat indivisa d'una finca per mort de la usufructuària.

Consulta núm. 88/18, de 8 de juny de 2018
Qüestió: Cònjuge separada judicialment: aplicació de la reducció de parentiu. 

Consulta núm. 136/18, de 6 de juny de 2018
Qüestió: Escriptura de pagament de llegítima. Modalitat de tributació.

Consulta núm. 143/18, de 13 de juny de 2018
Qüestió: Béns sobre els quals es fa la valoració de l'aixovar domèstic.

 

Impost sobre el patrimoni

Consulta núm. 377/17, de 16 de maig de 2018
Qüestió: Exercici de funcions de direcció i percepció de remuneración per membre del grup de parentiu que no té participació en l'entitat: exempció en el'impost sobre el patrimoni.

Consulta núm. 101/18, de 24 de maig de 2018
Qüestió: Valoració de participacions.