• Imprimeix

Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats: publicades 37 consultes

03/10/2018 11:10

Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats

  • Dissolució comunitat

Consulta núm. 65/18, de 20 de juliol de 2018
Qüestió: Divorci i dissolució parcial de comunitat. Modalitat de tributació.

Consulta núm. 124/18, de 2 de juliol de 2018
Qüestió: Dissolució de comunitat constituïda per donació.

Consulta núm. 130/18, de 20 de juliol de 2018
Qüestió: Divorci amb dissolució de comunitat. Assumpció del deute pendent i sense compensar excés d’adjudicació.

Consulta núm. 146/18, d'1 d'agost de 2018
Qüestió: Tributació de la dissolució de condomini sobre un terreny ubicat a Paraguai sense que es produeixi excessos d’adjudicació.

Consulta núm. 193/18, de 23 de juliol de 2018
Qüestió: Dissolució de comunitat hereditària. Compensació d’excés en metàl·lic. 

Consulta núm. 206/18, de 13 de juliol de 2018
Qüestió: Transmissió de la quota de participació en comunitat hereditària.

  • Tipus reduït 5% TPO

Consulta núm. 105/18, de 9 de juliol de 2018
Qüestió: Aplicació del tipus reduït del 5% per adquisició d’un local condicionat com habitatge per un jove menor de 32 anys.

Consulta núm. 194/18, d'1 d'agost de 2018
Qüestió: Aplicació de la reducció del 95% del valor de l’habitatge habitual adquirit per donació. Aplicació del tipus reduït del 5% a l’adquisició onerosa de la meitat de l’habitatge habitual.

Consulta núm. 224/18, de 9 de juliol de 2018
Qüestió: Aplicació del tipus reduït del 5% per joves en l’adquisició de nau industrial adequada amb canvi d’ús a habitatge. 

  • Tarifa TIR

Consulta núm. 106/18, de 9 de juliol de 2018
Qüestió: Bonificació del 70% de la quota de transmissions patrimonials oneroses: aplicació per professional autònom.

Consulta núm. 138/18, d'1 d'agost de 2018
Qüestió: Adquisició d'habitatges, reforma dels mateixos i posteriors vendes: aplicació de la bonificació del 70 % de la quota de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.

Consulta núm. 161/18, de 9 de juliol de 2018
Qüestió: Aplicació de la bonificació del 70% a la quota de l’ITPAJD per adquisició de la nua propietat d’un immoble per part d’una societat.

Consulta núm. 169/18, de 9 de juliol de 2018
Qüestió: Aplicació de la bonificació del 70% de la quota de l’ITPAJD en adquisició de finca en situació d’arrendament.

Consulta núm. 172/18, de 9 de juliol de 2018
Qüestió: Aplicació de la bonificació del 70% de la quota de l’ITPAJD en adquisició de finca que es destinarà a l’arrendament fins al moment que es vengui.

Consulta núm. 248/18, d'1 d'agost de 2018
Qüestió: Gaudiment definitiu de la bonificació del 70% de la quota de l’ITPAJD en cas que la venda posterior dels habitatges adquirits estigui subjecta a tributació en l’IVA.

  • Operacions societàries

Consulta núm. 18/18, de 2 de juliol de 2018
Qüestió: Escriptura que documenta la dissolució i liquidació d’una societat estrangera.

Consulta núm. 235/18, de 18 de juliol de 2018
Qüestió: Reducció de capital amb adjudicació al soci de béns immobles.     

  • Altres

Consulta núm. 91/18, de 19 de juliol de 2018
Qüestió: Aplicació exempció en compravenda i cessió de dret de superfície d’una parcel·la on es volen construir habitatges de protecció pública.

Consulta núm. 132/18, de 20 de juliol de 2018
Qüestió: Divorci. Adjudicació de béns en concepte de compensació econòmica per raó del treball.

Consulta núm. 163/18, d'1 d'agost de 2018
Qüestió: Tributació de l’escriptura pública que documenta la cancel·lació d’una condició resolutòria.

Consulta núm. 166/18, d'1 d'agost de 2018
Qüestió: Modalitat de tributació de cancel·lació de condició resolutòria constituïda en garantia de preu ajornat.

Consulta núm. 170/18, d'1 d'agost de 2018
Qüestió: Modalitat de tributació d’escriptura pública d’acceptació d’herència per part de societat mercantil.

Consulta núm. 178/18, d'1 d'agost de 2018
Qüestió: Modalitat de tributació d’escriptura pública de vinculació ob rem. Determinació de la base imposable.

Consulta núm. 180/18, de 2 de juliol de 2018
Qüestió: Tributació de l’escriptura de correcció de fites.

Consulta núm. 182/18, de 13 de juliol de 2018
Qüestió: Sentència que declara la prescripció adquisitiva (usucapió).

Consulta núm. 187/18, de 23 de juliol de 2018
Qüestió: Rectificació d’escriptura pública per correcció de confusió en la numeració de béns immobles.

Consulta núm. 203/18, de 2 de juliol de 2018
Qüestió: Cancel·lació de condició resolutòria de substitució. Excés de cabuda.

Consulta núm. 102/18, de 13 de juliol de 2018
Qüestió: Consolidació de domini en els nus propietaris per mort de la usufructuària.

Consulta núm. 109/18, de 13 de juliol de 2018
Qüestió: Transmissió de solar a empresa promotora a canvi de rebre alguna entitat construïda.

Consulta núm. 123/18, de 2 de juliol de 2018
Qüestió: Venda de quota de participació en una comunitat de béns conformada per una finca a un patrimoni protegit.

Consulta núm. 127/18, d'1 d'agost de 2018
Qüestió: Adquisició onerosa de la quota de participació en una casa unifamiliar copropietat de set persones.  

Consulta núm. 150/18, de 20 de juliol de 2018
Qüestió: Modalitat de tributació de la compensació econòmica per raó de treball acordada en escriptura pública de separació notarial.  

Consulta núm. 160/18, de 20 de juliol de 2018
Qüestió: Transmissió onerosa de la quota de participació en comunitat de béns. 

Consulta núm. 184/18, d'1 d'agost de 2018
Qüestió: Pagament de prestació compensatòria en forma d’usdefruit vitalici.

Consulta núm. 190/18, de 13 de juliol de 2018
Qüestió: Cessió de la nua propietat a canvi de pensió vitalícia. 

Consulta núm. 220/18, d'1 d'agost de 2018
Qüestió: Tributació de la constitució d’hipoteca unilateral a favor de l’Ajuntament en acompliment del requisit de l’article 107.3.TRLUC.

 

IVA- ITPAJD

Consulta núm. 116/18, d'1 d'agost de 2018
Qüestió: Escriptura de compravenda d’aparcaments amb canvi d’ús a trasters.