• Imprimeix

Impost sobre successions i donacions: publicades 32 consultes

30/10/2018 13:10

Impost sobre successions i donacions

  • Donacions

Consulta núm. 217/18, de 20 de juliol de 2018
Qüestió: Aplicació de la reducció del 95% per donació de diners destinats a l'adquisició del primer habitatge habitual.

Consulta núm. 244/18, de 20 de juliol de 2018
Qüestió: Donació de diners per a l’adquisició de l’habitatge habitual: aplicació de la reducció del 95%.

Consulta núm. 85/18, de 20 de juliol de 2018
Qüestió: Donació del local on es desenvolupa l’activitat. Immoble titularitat d’ambdós cònjuges. Reducció 95% per donació de negoci empresarial o professional.

Consulta núm. 90/18, de 20 de juliol de 2018
Qüestió: Reducció de 95% per donació de participacions a filles. Requisit de funcions de direcció i percepció de remuneracions. Acreditació de la retribució del càrrec.

Consulta núm. 98/18, de 20 de juliol de 2018
Qüestió: Reducció 95% per donació de negoci empresarial o professional i donació de la meitat indivisa de local on desenvolupa l’activitat.

Consulta núm. V99/18, d'11 de juliol de 2018
Qüestió: Donació de participacions d’una entitat. Aplicació de la reducció del 95% del valor de les participacions.

Consulta núm. 151/18, de 2 de juliol de 2018
Qüestió: Reducció 95% en donació de participacions d’una mare al seu fill.

Consulta núm. V233/18, d'1 d'agost de 2018
Qüestió: Aplicació de la reducció del 95% del valor de les participacions i compliment de la regla de manteniment.

Consulta núm. 155/18, de 13 de juliol de 2018
Qüestió: Constitució d’usdefruit a favor dels fills sobre habitatge habitual.  

Consulta núm. 176/18, de 13 de juliol de 2018
Qüestió: Donació de diners de mare a fill, essent la donant resident a França i el donatari resident a Catalunya. 

Consulta núm. 181/18, de 2 de juliol de 2018
Qüestió: Modalitat de tributació d’adquisició gratuïta de dos Bitcoins. 

Consulta núm. 241/18, d'1 d'agost de 2018
Qüestió: Modalitat de tributació de diners d’un pare resident a favor d’un fill resident als Estats Units.

Consulta núm. 274/18, de 17 de setembre de 2018
Qüestió: Tributació de la revocació de la donació d’un immoble per pobresa del donant. Devolució.

  • Successions

Consulta núm. 342E/17, de 2 de juliol de 2018
Qüestió: Extinció de condomini mitjançant adjudicació amb compensació de crèdits. Deducció de les despeses d’enterrament i reducció del 95% per habitatge habitual.

Consulta núm. 197/18, de 20 de juliol de 2018
Qüestió: Manteniment de la reducció del 95% en l’adquisició mortis causa de l’habitatge habitual del causant en cas de lloguer amb opció a compra per part de l’hereu.

Consulta núm. 115/18, de 23 de juliol de 2018
Qüestió: Aplicació de la reducció del 95% per transmissió mortis causa de béns afectes a activitat econòmica en supòsit de jubilació.

Consulta núm. 162/18, de 20 de juliol de 2018
Qüestió: Reducció del 95% per adquisició de béns i drets afectes a una activitat econòmica. El causant era titular de la nau industrial on desenvolupa l’activitat econòmica de jardineria juntament amb la seva cònjuge.

Consulta núm. V202/18, d'1 d'agost de 2018
Qüestió: Reducció del 95% per l’adquisició mortis causa de participacions. Regla de manteniment: aportació d’accions i participacions a una nova societat.

Consulta núm. V207/18, d'1 d'agost de 2018
Qüestió: Reducció del 95% per l'adquisició de participacions en entitats per part de persones amb vincles laborals o professionals. Regla de manteniment.

Consulta núm. 221/18, de 19 de juliol de 2018
Qüestió: Aplicació de la reducció 95% del valor de les participacions adquirides per herència. 

Consulta núm. 222/18, de 17 de setembre de 2018
Qüestió: Transmissió mortis causa de béns afectes a l’activitat econòmica del causant: aplicació de la reducció del 95%.

Consulta núm. V239/18, de 17 de setembre de 2018
Qüestió: Compliment dels requisits per considerar l’arrendament d’immobles com a activitat econòmica a efectes d’aplicar la reducció del 95% en la donació o transmissió mortis causa de participacions.

  • Altres

Consulta núm. 354E/17, de 12 de setembre de 2018
Qüestió: Tributació per la liquidació de diverses herències: no hi ha acceptació de l’herència del primer causant.

Consulta núm. 40/18, de 2 de juliol de 2018
Qüestió: Valoració d’accions adquirides per herència. 

Consulta núm. 103/18, de 14 de setembre de 2018
Qüestió: Tributació usdefruit expectant.

Consulta núm. 131/18, de 17 de setembre de 2018
Qüestió: Aplicació de les reduccions previstes en la consolidació del domini.

Consulta núm. 216/18, de 13 de juliol de 2018
Qüestió: Consolidació del ple domini d’una herència per mort de l’usufructuari.

Consulta núm. 226/18, de 20 de juliol de 2018
Qüestió: Acreditació de la discapacitat als efectes d’aplicar la reducció per discapacitat de l’impost sobre successions i donacions.

Consulta núm. 238/18, de 19 de juliol de 2018
Qüestió: Pagament en metàl·lic de la llegítima per part de l’hereu a favor del legitimari, fet constar en carta de pagament.

Consulta núm. 251/18, de 12 de setembre de 2018
Qüestió: Herències successives. Modalitat de tributació de cadascuna de les herències.

Consulta núm. 259/18, de 12 de setembre de 2018
Qüestió: Herències successives. Modalitat de tributació de cadascuna de les herències.