• Imprimeix

Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats: publicades 28 consultes

08/11/2018 00:11

Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats

  • Dissolució comunitat

Consulta núm. 159/18, de 9 d'octubre de 2018
Qüestió: Adquisició onerosa de la quota de participació de pisos copropietat de set persones adquirits per herència.

Consulta núm. 266/18, de 10 de octubre de 2018
Qüestió: Tributació per la compra d'un immoble amb desmembrament del domini; consolidació del domini en la persona de l'usufructuari per mort del nu propietari.

Consulta núm. 271/18, de 12 de setembre de 2018
Qüestió: Divorci produït fa dos anys: tributació de la dissolució de comunitat i excés d'adjudicació.

Consulta núm. 309/18, de 9 d'octubre de 2018
Qüestió: Dissolució de condomini mitjançant adjudicació i compensació d'excessos.

  • Tipus reduït 5% TPO

Consulta núm. 229/18, de 12 de setembre de 2018
Qüestió: Aplicació del tipus reduït del 5% en l'ITPAJD en l'adquisició d'habitage habitual per persona amb discapacitat.

  • Tarifa TIR

Consulta núm. 177/18, de 9 d'octubre de 2018
Qüestió: Transmissió de finca entre dues societats limitades. Aplicació bonificació 70% sobre la quota d'ITPAJD.

Consulta núm. 183/18, d'11 d'octubre de 2018
Qüestió: Aplicació de la bonificació del 70% de la quota de l'ITPAJD per adquisició d'immoble sense cèdula d'habitabilitat.

Consulta núm. 252/18, d'11 d'octubre de 2018
Qüestió: Aplicació de la bonificació del 70% de la quota de l'impost sobre transmissions patrimonials oneroses per l'adquisició d'habitatge per a la seva revenda; pèrdua del benefici fiscal; autoliquidació complementària.

Consulta núm. 256/18, de 17 de setembre de 2018
Qüestió: Bonificació del 70% de la quota de l'ITPAJD. Adquisició de bé immoble per part d'una societat a través de subhasta administrativa de l'AEAT.

Consulta núm. 318/18, d'11 d'octubre de 2018
Qüestió: Bonificació del 70% de la quota de transmissions patrimonials oneroses: rehabilitació de l'immoble i divisió horitzontal posterior.

  • TPO Arrendaments

Consulta núm. 236/18, de 21 de setembre de 2018
Qüestió: Modalitat de tributació d'una clàusula de responsabilitat solidària d'un contracte d'arrendament formalitzat entre una persona física i una persona jurídica.

  • AJD Préstec/Hipoteca

Consulta núm. 210/18, de 9 d'octubre de 2018
Qüestió: Règim de tributació de l'escriptura pública on es fa constar la distribució de responsabilitat tributària.

  • Operacions societàries

Consulta núm. 267/18, de 21 de setembre de 2018
Qüestió: Modalitat de tributació de redenominació d'unes participacions socials de pessetes a euros, tot afegint l'excedent a la partida de reserves voluntàries.

  • Altres

Consulta núm. 449E/17, de 27 de setembre 2018
Qüestió: Tributació per la constitució d'un crèdit amb promesa de penyora sobre participacions d'una societat.

Consulta núm. 133/18, de 12 de setembre de 2018
Qüestió: Tributació per la cancel·lació registral, mitjançant escriptura pública, d'un dret de tanteig extingit.

Consulta núm. 179/18, de 26 de setembre de 2018
Qüestió: Adquisició de solar, per part d'una societat cooperativa protegida, per a la posterior construcció d'habitatges i venda de les entitats resultants als socis cooperativistes.

Consulta núm. 205/18, de 12 de setembre de 2018
Qüestió: Prevalença de criteri quant a la subjecció a tributació d'escriptura de modificació del valor de taxació de bé immoble en una subhasta.

Consulta núm. 240/18, de 10 d'octubre de 2018
Qüestió: Escriptura pública que documenta la cancel·lació per caducitat d'una càrrega registral: tributació.

Consulta núm. 254/18, de 9 d'octubre de 2018
Qüestió: Permuta de terreny per obra futura: moment de la meritació de les figures tributàries.

Consulta núm. 255/18, de 9 d'octubre de 2018
Qüestió: Tributació d'escriptura pública de constitució de complex immobiliari conformat per quatre comunitats de propietaris.

Consulta núm. 272/18, de 21 de setembre de 2018
Qüestió: Escriptura de segregació, compravenda, agrupacions, divisió horitzontal i adjudicacions: determinació de la base imposable en l'agrupació.

Consulta núm. 275/18, de 27 de setembre de 2018
Qüestió: Tributació de la cancel·lació d'un embargament.

Consulta núm. 297/18, de 9 d'octubre de 2018
Qüestió: Modalitat de tributació d'una anotació preventiva d'embargament.

Consulta núm. 120/18, de 14 de setembre de 2018
Qüestió: Venda d'usdefruit per un termini de 10 anys per part d'un usufructuari vitalici.

Consulta núm. 186/18, de 9 d'octubre de 2018
Qüestió: Pagament a compte de la compensació econòmica per raó de treball.

Consulta núm. 208/18, de 9 d'octubre de 2018
Qüestió: Valoració del dret d'usdefruit transmès a un tercer mitjançant compravenda.

Consulta núm. 268/18, de 9 d'octubre de 2018
Qüestió: Competència territorial per presentar l'autoliquidació de la consolidació de domini en els nus propietaris per mort de la usufructuària (resident a Saragossa).

Consulta núm. 273/18, de 21 de setembre de 2018
Qüestió: Dació d'habitatge en pagament d'un deute. Exempcions.