• Imprimeix

Transmissions patrimonials i actes jurídics documentats: publicades 41 consultes

29/11/2017 14:11

Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats

Consulta núm. 268E/16, de 17 d’agost de 2017
Qüestió: Divorci d’un matrimoni: dissolució del condomini sobre una finca i  adquisició de la totalitat de la finca per part d’un cònjuge mitjançant propietat compartida.

Consulta núm. 289E/16, de 17 d’agost de 2017
Qüestió: Tributació de la tàcita reconducció d’un contracte de lloguer signat abans de l’entrada en vigor de la Llei 2/2014, del 27 de gener.

Consulta núm. 1E/17, de 14 de juliol de 2017
Qüestió: Tributació en la modalitat d’actes jurídics documentats en la transmissió en concepte de llegítima.

Consulta núm. 5E/17, de 21 d’agost de 2017 
Qüestió: Extinció de condomini sobre diverses finques. Competència territorial. Excés d’adjudicació.

Consulta núm. 17E/17, de 19 de setembre de 2017
Qüestió: Tributació i base imposable de la venda, de l'usdefruit successiu i de la nua propietat d’un bé immoble.

Consulta núm. 22E/17, de 16 d’agost del 2017
Qüestió: Aportació bé immoble amb càrrega.

Consulta núm. 25E/17, de 17 d’agost del 2017
Qüestió: Tributació compravenda entre particulars d’un bé immoble sota el règim de propietat compartida.

Consulta núm. 28E/17, de 2 d'octubre de 2017
Qüestió: Arrendament d’habitatge entre una empresa municipal d’habitatge i l’ajuntament per a destinar-lo a persones físiques usuàries dels serveis socials del municipi.

Consulta núm. 36E/17, de 30 de juny de 2017
Qüestió: Dissolució del domini: excés d’adjudicació. Valor real del bé: comprovació no prioritària.

Consulta núm. 44E/17, de 12 de setembre de 2017
Qüestió: Tributació de les modificacions de tres préstecs concedits per un soci a la societat.

Consulta núm. 45E/17, de 7 de setembre de 2017
Qüestió: Aplicació del tipus reduït del 5% en l’adquisició de l’habitatge habitual per a famílies nombroses.

Consulta núm. 49E/17, de 15 de setembre de 2017
Qüestió: Tributació per la transmissió de terrenys derivada d’una reparcel·lació voluntària.

Consulta núm. 51E/17, de 23 d’agost de 2017
Qüestió: Base imposable AJD: adquisició préstec hipotecari per part d’una persona jurídica a una entitat financera que va concedir dit préstec a una persona física.

Consulta núm. 56E/17, de 5 de setembre de 2017
Qüestió: Transmissió de participacions d’una societat limitada patrimonial.

Consulta núm. 58E/17, de 7 de juliol de 2017
Qüestió: Bonificació del 70% de la quota de transmissions patrimonials oneroses: adquisició de local amb canvi d’ús a habitatge.

Consulta núm. 61E/17, de 5 de setembre de 2017
Qüestió: Escriptura de compravenda amb subrogació d’hipoteca i incorporació d’avalista o deutor no hipotecant.

Consulta núm. 62E/17, de 21 d’agost de 2017
Qüestió: Aplicació del tipus reduït del 0,5% en la constitució de préstec hipotecari per a l’adquisició de l’habitatge habitual per persona amb discapacitat.

Consulta núm. 63E/17, de 5 de setembre de 2017
Qüestió: Tributació de la constitució d’un contracte d’arrendament d’habitatge.

Consulta núm. 64E/17, de 21 de juliol de 2017
Qüestió: Aportació de béns immobles afectes a l’activitat a nova societat: subrogació dels préstecs hipotecaris.

Consulta núm. 69/17, de 2 d’octubre de 2017
Qüestió: Constitució d’un préstec hipotecari: subjecte passiu.

Consulta núm. 73E/17, de 15 de setembre de 2017
Qüestió: Dissolució de condomini sobre finques a Catalunya i Castella-La Manxa: comunitat autònoma competent. Excés d’adjudicació compensat en metàl·lic.

Consulta núm. 87E/17, de 22 d’agost de 2017
Qüestió: Aplicació de l’exempció de la Llei 2/1994, de 30 de març, sobre subrogació i modificació de préstecs hipotecaris, en una novació de préstec hipotecari.

Consulta núm. 90/17, de 24 d’agost de 2017
Qüestió: Bonificació del 70% de la quota de transmissions patrimonials oneroses: rehabilitació de l’immoble i  canvi d’ús.

Consulta núm. 91E/17, de 10 d’octubre de 2017 
Qüestió: Tributació de fiança: base imposable. 

Consulta núm. 92E/17, de 8 de setembre de 2017 
Qüestió: Exempció AJD en dissolució d’una comunitat de béns en sentència de divorci. 

Consulta núm. 94E/17, de 24 d’agost de 2017 
Qüestió: Aplicació de la bonificació del 70% de la quota de l’impost sobre transmissions patrimonials oneroses.

Consulta núm. 96E/17, de 12 de setembre de 2017 
Qüestió: Reducció 95% en donació de diners per l’adquisició de l’habitatge habitual.

Consulta núm. 100E/17, de 19 de setembre de 2017 
Qüestió: Aplicació tipus impositiu reduït en la liquidació de l’AJD.

Consulta núm. 101E/17, de 4 d'octubre de 2017 
Qüestió: Tributació compravenda d’un mobile home.

Consulta núm. 110E/17, de 26 de setembre de 2017
Qüestió: Anotació preventiva de l’obertura de concurs de creditors.

Consulta núm. 125E/17, de 21 de setembre de 2017
Qüestió: Bonificació del 70% de la quota de transmissions patrimonials oneroses: aplicació per professional autònom.

Consulta núm. 135E/17, de 26 de setembre de 2017
Qüestió: Tipus impositiu de l’ITPAJD per la compra d’un habitatge de protecció oficial.

Consulta núm. 147E/17, de 27 de setembre de 2017
Qüestió: Adquisició habitatge habitual menor de 32 anys: acreditació del requisit ingressos.

Consulta núm. 151/17, de 15 de setembre de 2017
Qüestió: Dissolució de diferents comunitats de béns.

Consulta núm. 178E/17bis, de 9 d’octubre de 2017 
Qüestió: Dissolució de diferents comunitats de béns.

Consulta núm. 212E/17, de 19 d’octubre del 2017
Qüestió: Acreditació nivell de renda per al gaudiment dels tipus reduïts en TPO i AJD establerts per a l’adquisició de l’habitatge habitual i per a la constitució de préstec o crèdit hipotecari per a la seva adquisició.

Consulta núm. 239E/17, de 17 de juliol de 2017
Qüestió: Tributació en la dissolució d’una societat amb lliurament dels immobles als socis.

Consulta núm. 249E/17, de 12 de setembre de 2017
Qüestió: Operacions de segregació, agregació i modificació del règim de propietat horitzontal: subjecció i base imposable AJD.

Consulta núm. 260E/17, de 19 d’octubre de 2017
Qüestió: Escriptura pública de divorci; adjudicació al marit de l’habitatge habitual -que tenia en proindivís amb l’esposa- amb compensació en metàl·lic a l’altre cònjuge.

Consulta núm. 343E/17, de 5 de setembre de 2017 
Qüestió: Rescissió anticipada d’un contracte d’arrendament d’habitatge: tributació.

Consulta núm. 392E/17, de 6 d’octubre del 2017
Qüestió: Aplicació del tipus reduït del 5%: adquirents de nacionalitat colombiana i italiana; base imposable inferior a 30.000 euros en la declaració conjunta de l’IRPF.