• Imprimeix

Ajornament i fraccionament en el pagament de deutes de dret públic no tributaris en període voluntari

8429 - Ajornament i fraccionament en el pagament de deutes de dret públic no tributaris en període voluntari Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda economia

El pagament de deutes de dret públic no tributaris en el període voluntari de pagament a favor de la Generalitat de Catalunya pot ajornar- se o fraccionar-se, amb excepcions, si així ho sol·licita la persona deutora perquè té una situació econòmica i financera que li impedeix, de manera transitòria, fer el pagament en els terminis establerts.

Les sol·licituds d'ajornament i de fraccionament per al pagament de sancions s'han de presentar a la seu del departament gestor, juntament amb un compromís d'aval d'una entitat bancària, societat de garantia recíproca o certificat de caució. El límit exempt de l'obligació d'aportar garantia se situa en els 18.000,00 €.

El subdirector o la subdirectora general de Tresoreria és qui dicta la resolució mitjançant la qual es concedeix o es denega l'ajornament o el fraccionament sol·licitat.

Llegiu-ne més

A les persones físiques o jurídiques que han contret deutes de dret públic no tributari les quals, a causa de la seva situació financera, i de manera transitòria, no poden fer front al pagament en els terminis establerts.

Què necessiteu fer?

Data actualització 10.01.2018