• Imprimeix

Classificació empresarial

125 - Classificació empresarial Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda economia

La classificació empresarial és un requisit de capacitat i solvència que han d’acreditar les empreses en els procediments d’adjudicació de determinats contractes administratius típics.

La classificació empresarial s’expressa mitjançant tres conceptes: el grup (que és una classificació general d’activitats), el subgrup (que és una subdivisió dins d’un grup general d’activitats) i la categoria (que indica el límit màxim econòmic amb què pot licitar l’empresa d’acord amb l’anualitat mitjana del contracte).

Per tant, les empreses licitadores que volen contractar amb l’Administració pública (estatal, autonòmica o local) l’execució de contractes d'obres de valor estimat igual o superior a 500.000 € necessiten tenir la classificació empresarial.

Per als contractes de serveis, la classificació no és exigible. No obstant això, l'empresari pot acreditar la solvència tant mitjançant la classificació, com acreditant que compleix els requisits específics de solvència exigits en els plecs de la licitació, sempre que l'objecte del contracte estigui inclòs dins de l'àmbit de classificació d'algun dels grups o subgrups de classificació vigents, d'acord amb el codi CPV del contracte.

Llegiu-ne més

Si heu de presentar la sol·licitud i l'expedient de classificació empresarial, us recomanem que demaneu una cita prèvia al telèfon 935 528 090.

Què necessiteu fer?

Data actualització 23.11.2017