• Imprimeix
Classificació empresarial

Sol·licitar la classificació

Sol·licitar la classificació 125 - Classificació empresarial Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

Avís: l’entrada en vigor de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, preveu, per a la sol·licitud de classificació empresarial, els canvis següents:

 • Expedients d’obres amb data de registre d’entrada de 9 de març de 2018 o posterior: només es té en compte l’experiència de les obres executades els darrers 5 anys.
 • Expedients de serveis amb data de registre d’entrada de 9 de març de 2018 o posterior: només es tenen en compte els que hagin dut a terme els darrers 3 anys.

Es pot sol·licitar en qualsevol moment.

 

S’ha d’adjuntar a la sol·licitud de classificació que genera el programa. 

 • Un dispositiu de memòria (USB, CD, DVD, etc.). Ha de contenir el fitxer de dades que s’han generat després d’haver emplenat la sol·licitud des del programari.
 • Un document que contingui la relació de documents enregistrats al dispositiu de memòria.
 • Una còpia del NIF de l’empresa (tret que el representant que consta a la sol·licitud d’inscripció autoritzi l’Administració a consultar-lo d’ofici).
 • Un certificat del secretari o secretària del Consell d’Administració o de l’administrador o administradora de l’empresa sobre la distribució i la titularitat del capital social de l’empresa, en cas que aquest capital estigui dividit en accions o participacions de caràcter nominatiu. En aquest certificat ha de constar el NIF dels diferents titulars d’accions o participacions.
 • L’autorització o document equivalent que habiliti per exercir les activitats pròpies dels subgrups sol·licitats (només si la normativa exigeix aquest requisit).
 • Les escriptures públiques inscrites en el registre oficial corresponent (mercantil, de cooperatives, de fundacions, d’associacions, etc.) següents:
  • Les de constitució o la darrera adaptació dels estatuts;
  • si escau, les que continguin modificacions posteriors que afectin la denominació social, el domicili social, el capital social, l’objecte social i el nomenament o renovació de càrrecs; les d’apoderament o les que incorporin les facultats de qui signa la sol·licitud.

L’objecte social de les persones jurídiques ha d’incloure les activitats dels subgrups en què l’empresa es vol classificar.

 • L'informe de la vida laboral de l’empresa relatiu a l’últim mes, per cada un dels comptes de cotització en l’activitat d’obres o/i serveis, emès per  la Tresoreria General de la Seguretat Social. Els informes han de recollir les dades següents:
  • Activitat de l’empresa;
  • relació nominal dels treballadors i treballadores;
  • grup de cotització a què estan adscrits;
  • categoria professional;
  • dates d’alta i de baixa;
  • tipus de contracte;
  • nombre de dies cotitzats.
 • El certificat emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social en què s'indica el nombre anual mitjà de treballadors a què l'empresa ha donat ocupació durant els últims tres anys.
 • Una còpia de les factures de compra, de lloguer, o de qualsevol altre document, que acreditin que l’empresa disposa dels mitjans materials per executar els treballs propis dels subgrups en què sol·licita classificar-se.
 • Els certificats originals que acreditin que els treballs per a cadascun dels subgrups sol·licitats s’han executat; preferentment, han de ser els corresponents a l’any en què es pot acreditar un major nombre de treballs executats en cada subgrup. Aquests certificats han de correspondre al darrer quinquenni, en el cas d’obres, i al darrer trienni, en el cas de serveis; s’han de confeccionar d’acord amb els models i instruccions que incorpora el programa de sol·licitud de classificació.
 • La declaració anual amb terceres persones (model 347) o la declaració d’operacions en llibres de registre (model  340) de cadascun dels tres últims anys.
 • La declaració del quart trimestre de l’any anterior al que es fa la sol·licitud, del resum anual dels dos últims anys i de les declaracions de l’any en curs de l’impost sobre el valor afegit (IVA).
 • Les societats mercantils, una còpia dels comptes anuals dels últims dos exercicis dipositats en el Registre Mercantil; les entitats no mercantils, una còpia dels comptes anuals dels últims dos exercicis dipositats en el registre que escaigui. 
 • Les persones empresàries individuals que no estan inscrites en el Registre Mercantil han d’aportar la documentació següent: 
  • El Llibre d'inventaris i comptes anuals, que ha d’estar degudament legalitzat pel Registre mercantil, amb les dades de tancament dels últims tres exercicis;
  • una còpia de les declaracions de l’impost sobre el patrimoni corresponent als tres últims exercicis o, si no s’està subjecte a aquest impost, una còpia de les declaracions de l’impost sobre la renda de les persones físiques (models 100 i 110). 

Recordeu que el Pla general de comptabilitat és d’aplicació obligatòria per a totes les empreses, tant si tenen una forma jurídica individual com si la tenen com a societat. 

 • Si se'n disposa, els certificats vigents de classificació empresarial emesos per altres administracions públiques.

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.

 1. La classificació que atorga la Generalitat de Catalunya té validesa davant de totes les administracions públiques catalanes (Generalitat, ens locals, consorcis i universitats públiques).
 2. La classificació que atorga l'Administració general de l'Estat té validesa davant de totes les administracions públiques de l'Estat espanyol.

Les empreses licitadores que han obtingut la classificació empresarial resten inscrites en el Registre oficial d'empreses classificades.

La inscripció recull el detall de les classificacions de l’empresa (grup, subgrup i categoria) i la vigència de la classificació.

Si voleu ampliar totes aquestes informacions, podeu consultar el Manual divulgatiu.