• Imprimeix
Classificació empresarial

Acreditar que es manté la solvència econòmica i financera

Acreditar que es manté la solvència econòmica i financera 125 - Classificació empresarial Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

Les empreses poden mantenir la classificació sempre que es mantinguin  les condicions i circumstàncies sobre les quals es va obtenir. No obstant això, per conservar-la, anualment s’ha de justificar el manteniment de la solvència econòmica i financera.

Societats mercantils, empresaris individuals inscrits en el Registre Mercantil i entitats no mercantils inscrites en altres registres oficials:

  • La declaració responsable per al manteniment de la solvència econòmica i financera, que s'ha de formalitzar mitjançant l'accés al model que es facilita. S’ha de fer en relació amb els comptes de l’exercici tancat, un cop presentats al Registre corresponent.Si l’exercici comptable coincideix amb l’any natural, s’ha de presentar abans de l’1 de setembre de cada any; en cas que no coincideixi amb l’any natural, abans de l’inici del novè mes posterior a la data de tancament de l’exercici.

Empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil:  

  • El Llibre d’inventaris i comptes anuals, legalitzat pel Registre Mercantil. Ha d’incloure les dades del tancament de l’exercici comptable.
No hi ha taxes associades a aquest tràmit

L’empresa ha de disposar dels documents que acrediten tot el que es fa constar, amb el compromís de posar la documentació que escaigui a disposició de la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva en cas que la sol·licitin. Aquests documents han de complir els requisits establerts a la normativa vigent.

Revisió d’ofici de la classificació: es pot produir bé perquè no s’ha presentat la declaració responsable, bé perquè la Junta Consultiva ha comprovat que la solvència de l’entitat és insuficient.

D’altra banda, és causa de prohibició per contractar el fet d’haver incorregut en falsedat en fer la declaració.