• Imprimeix
Classificació empresarial

Acreditar que es manté la solvència tècnica i professional

Acreditar que es manté la solvència tècnica i professional 125 - Classificació empresarial Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

Per Acord del Ple de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, en sessió de l’11 d’abril de 2013, està suspès el procediment de justificació del manteniment de la solvència tècnica i professional a totes les empreses classificades que l'haurien d'haver formalitzat a partir de l’1 de gener de 2013.

La classificació de les empreses té vigència indefinida sempre que es mantinguin  les condicions i circumstàncies sobre les quals es va obtenir. No obstant això, per conservar-la, s’ha de declarar que es manté la solvència tècnica i professional abans que finalitzi el termini de tres anys des de l’atorgament o revisió de la classificació empresarial.

Heu de tenir en compte l'avís.

  1. La declaració responsable per poder mantenir la solvència tècnica i professional; podeu accedir al model des d'aquest mateix tràmit.
  2. La documentació, com a annex, referent als mitjans materials i humans, i a l’experiència en els treballs propis dels subgrups classificats.
  3. Un dispositiu de memòria (USB, CD, DVD, etc.) que contingui el fitxer de dades generades a partir de l’emplenament de la declaració des del programari.
No hi ha taxes associades a aquest tràmit

L’empresa ha de disposar dels documents que acrediten tot allò que consta a la declaració, amb el compromís de posar-los a disposició de la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva en cas que se sol·licitin. Aquests documents han de complir els requisits establerts a la normativa vigent i també els que estableixen les instruccions de l’expedient de sol·licitud de classificació.

Revisió d’ofici de la classificació: es pot produir bé perquè no s’ha presentat la declaració responsable, bé perquè la Junta Consultiva ha comprovat que la solvència de l’entitat és insuficient. D’altra banda, i d’acord amb la normativa vigent en matèria de contractació pública, és causa de prohibició per contractar el fet d’haver incorregut en falsedat en fer la declaració.