• Imprimeix
Classificació empresarial

Revisar la classificació

Revisar la classificació 125 - Classificació empresarial Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

Avís: l’entrada en vigor de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, preveu, per a la sol·licitud de classificació empresarial, els canvis següents:

 • Expedients d’obres amb data de registre d’entrada de 9 de març de 2018 o posterior: només es té en compte l’experiència de les obres executades els darrers 5 anys.
 • Expedients de serveis amb data de registre d’entrada de 9 de març de 2018 o posterior: només es tenen en compte els que hagin dut a terme els darrers 3 anys.

Els empresaris classificats poden promoure l’expedient de revisió de les classificacions obtingudes quan millorin les seves condicions de solvència.
Estan obligats a promoure la revisió d’aquest expedient si les condicions experimenten una disminució determinant de la variació de les seves classificacions.
Els expedients de revisió de classificacions es tramiten de la mateixa manera, i amb els mateixos requisits, que els expedients de classificació

S’ha d’adjuntar a la sol·licitud de classificació que genera el programa. 

 • Un dispositiu de memòria (USB, CD, DVD, etc.). Ha de contenir el fitxer de dades que s’han generat després d’haver emplenat la sol·licitud des del programari. 
 • Un document que contingui la relació de documents enregistrats al dispositiu de memòria. 
 • Un certificat del secretari o secretària del Consell d’Administració o de l’administrador o administradora de l’empresa sobre la distribució i la titularitat del capital social de l’empresa, en cas que aquest capital estigui dividit en accions o participacions de caràcter nominatiu. En aquest certificat ha de constar el NIF dels diferents titulars d’accions o participacions. 
 • L'informe de la vida laboral de l’empresa relatiu a l’últim mes, per cada un dels comptes de cotització en l’activitat d’obres o/i serveis, emès per  la Tresoreria General de la Seguretat Social. Els informes han de recollir les dades següents:
  • Activitat de l’empresa; 
  • relació nominal dels treballadors i treballadores; 
  • grup de cotització a què estan adscrits; 
  • categoria professional; 
  • dates d’alta i de baixa; 
  • tipus de contracte; 
  • nombre de dies cotitzats.
 • El certificat emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social en què s'indica el nombre anual mitjà de treballadors a què l'empresa ha donat ocupació durant els últims tres anys. 
 • La declaració anual amb terceres persones (model 347) o la declaració d’operacions en llibres de registre (model  340) de cadascun dels tres últims anys. 
 • La declaració del quart trimestre de l’any anterior al que es fa la sol·licitud, del resum anual dels dos últims anys i de les declaracions de l’any en curs de l’impost sobre el valor afegit (IVA). 

A més de la documentació anterior, si ha variat algun dels documents següents, o si el temps transcorregut des de la classificació obliga a aportar documentació més recent, també s'ha d'ajuntar a la sol·licitud, segons escaigui en cada cas

 • Una còpia del NIF de l’empresa (tret que el representant que consta a la sol·licitud d’inscripció autoritzi l’Administració a consultar-lo d’ofici). 
 • L’autorització o document equivalent que habiliti per exercir les activitats pròpies dels subgrups sol·licitats (només si la normativa exigeix aquest requisit). 
 • Les escriptures públiques inscrites en el registre oficial corresponent (mercantil, de cooperatives, de fundacions, d’associacions, etc.) següents:
  • Les de constitució o la darrera adaptació dels estatuts; 
  • si escau, les que continguin modificacions posteriors que afectin la denominació social, el domicili social, el capital social, l’objecte social i el nomenament o renovació de càrrecs; les d’apoderament o les que incorporin les facultats de qui signa la sol·licitud.

L’objecte social de les persones jurídiques ha d’incloure les activitats dels subgrups en què l’empresa es vol classificar.

 • Una còpia de les factures de compra, de lloguer, o de qualsevol altre document, que acreditin que l’empresa disposa dels mitjans materials per executar els treballs propis dels subgrups en què sol·licita classificar-se. 
 • Els certificats originals que acreditin que els treballs per a cadascun dels subgrups sol·licitats s’han executat; preferentment, han de ser els corresponents a l’any en què es pot acreditar un major nombre de treballs executats en cada subgrup. Aquests certificats han de correspondre al darrer quinquenni, en el cas d'obres, i al darrer trienni, en el cas de serveis; s’han de confeccionar d’acord amb els models i instruccions que incorpora el programa de sol·licitud de classificació. 
 • Les societats mercantils, una còpia dels comptes anuals dels últims dos exercicis dipositats en el Registre Mercantil; les entitats no mercantils, una còpia dels comptes anuals dels últims dos exercicis dipositats en el registre que escaigui.
 • Les persones empresàries individuals que no estan inscrites en el Registre Mercantil han d’aportar la documentació següent: 
  • El Llibre d'inventaris i comptes anuals, que ha d’estar degudament legalitzat pel Registre mercantil, amb les dades de tancament dels últims tres exercicis; 
  • una còpia de les declaracions de l’impost sobre el patrimoni corresponent als tres últims exercicis o, si no s’està subjecte a aquest impost, una còpia de les declaracions de l’impost sobre la renda de les persones físiques (models 100 i 110). 

Recordeu que el Pla general de comptabilitat és d’aplicació obligatòria per a totes les empreses, tant si tenen una forma jurídica individual com si la tenen com a societat. 

 • Si se'n disposa, els certificats vigents de classificació empresarial emesos per altres administracions públiques.

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.