• Imprimeix

Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats

9030 - Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda economia

L'adquisició de béns i drets per compra està subjecta a l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, quan el venedor no és empresari en exercici de la seva activitat. La base imposable està composta pel valor real del bé adquirit, sobre la qual cal aplicar el tipus de gravamen vigent, que és del 10%, excepte en casos en què s'apliqui una reducció de l'impost.

La Llei 58/2003, de 18 de desembre, general tributària (art. 65) i el Reglament general de recaptació (aprovat pel Reial decret 939/2005, de 29 de juliol; art. 44 i següents) preveuen la possibilitat d'ajornar o fraccionar el pagament dels tributs quan la situació de tresoreria de les persones obligades els impedeix efectuar aquest pagament en el termini establert per la normativa, amb la meritació dels interessos de demora corresponents.

L'arrendament de finques urbanes també està subjecte a l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (transmissió patrimonial onerosa). La base imposable està composta per l’import total del lloguer o arrendament de la finca urbana, sobre la qual cal aplicar el tipus de gravamen vigent, que és del 0,5%. S’autoliquida amb el model 600 (tarifa AUR) 

Llegiu-ne més
Què necessiteu fer?

Data actualització 13.06.2017