• Imprimeix

Reclamacions economicoadministratives davant la Junta de Tributs de Catalunya

8462 - Reclamacions economicoadministratives davant de la Junta de Tributs de Catalunya Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda economia

La reclamació economicoadministrativa és un mitjà d'impugnació dels actes administratius de caràcter tributari i dels actes de recaptació d'ingressos de dret públic, davant d’un tribunal independent de l’organisme que els ha dictat. És incompatible amb el recurs de reposició. En conseqüència, si la persona interessada opta per interposar un recurs de reposició no pot presentar una reclamació economicoadministrativa fins que el recurs no hagi estat resolt de manera expressa, o fins que es pugui considerar desestimat per silenci administratiu. 

La reclamació economicoadministrativa s'ha de presentar davant l'organisme que ha dictat l'acte que s’impugna; aquest organisme elabora l'expedient corresponent i el fa arribar a la Junta de Tributs de Catalunya perquè resolgui.

Les reclamacions economicoadministratives es poden interposar en relació amb les matèries següents:

  • L'aplicació dels tributs i la imposició de sancions tributàries que duu a terme la Generalitat de Catalunya i les entitats de dret públic que hi estan vinculades o que en depenen. En queden exclosos els tributs que ha cedit l'Estat o els recàrrecs que la Generalitat els aplica; consegüentment, també en queden excloses les sancions que s'imposin en relació amb aquests tributs cedits.
  • El reconeixement o la liquidació d'obligacions del Tresor de la Generalitat que duen a terme els òrgans competents i les qüestions relacionades amb les operacions de pagament amb càrrec al Tresor.
  • Qualsevol altra matèria que es determini en un precepte legal.
  • Els actes de recaptació relatius a ingressos de dret públic que du a terme la Generalitat de Catalunya o les entitats de dret públic que hi estan vinculades o en depenen.
Llegiu-ne més
En el cas dels tributs de titularitat estatal cedits a la Generalitat de Catalunya, els òrgans competents per resoldre la reclamació són els tribunals economicoadministratius estatals.
  • A les persones físiques i jurídiques a les quals s'ha aplicat un tribut o s'ha imposat una sanció tributària o se'ls ha notificat una provisió de constrenyiment, un embargament o qualsevol altre acte administratiu de recaptació corresponent a un ingrés de dret públic .
  • A les persones físiques i jurídiques que creuen que els seus interessos legítims han quedat afectats arran d'una actuació tributària o de recaptació d'un ingrés públic.
Què necessiteu fer?

Data actualització 05.10.2017