• Imprimeix

Comunicació de combinacions aleatòries amb finalitats publicitàries o promocionals

9708 - comunicacions de combinacions aleatòries Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda economia

És un procediment que té com a objectiu regular les combinacions aleatòries que se celebren únicament en l’àmbit territorial de Catalunya. Per a les d'àmbit estatal, tant el tràmit com la taxa associada corresponen a la direcció general de l'Administració general de l'Estat competent en matèria d'ordenació del joc.

Una combinació aleatòria amb finalitats publicitàries o promocionals és una modalitat de joc en què una persona física o jurídica sorteja un premi en metàl·lic, espècies o serveis, amb finalitats exclusivament publicitàries o de promoció d'un producte o servei, entre les persones que o bé adquireixen els seus productes o serveis, o bé tenen la condició actual o potencial de clients; l'única contraprestació és el consum del producte o servei sense que hi hagi cap increment addicional del cost ordinari.

La participació del públic en aquestes activitats ha de ser gratuïta i mai no hi pot haver sobrepreu o tarifació addicional, sigui quin sigui el procediment o sistema mitjançant el qual es duen a terme.

La realització de combinacions aleatòries amb finalitats publicitàries o promocionals no requereix autorització administrativa prèvia; n'hi ha prou que la persona promotora presenti una comunicació, individualitzada i concreta per a cadascuna de les activitats específiques que té previst dur a terme.

Llegiu-ne més

A la persona que organitza o promou una combinació aleatòria. Ha de ser una persona física o jurídica que té l'activitat dins l'àmbit de la indústria; el comerç o el sector serveis; les entitats de crèdit, finançament o d'estalvis, o les empreses editores de publicacions de premsa diària o periòdica que venen exemplars en l'àmbit territorial de Catalunya.

Què necessiteu fer?

Data actualització 09.02.2016